Bij gelegenheid van de eerste lustrumviering van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk werd een studiedag georganiseerd op zaterdag 26 oktober 2013. Het thema van de studiedag was ‘Vernieuwing en Traditie’, De betekenis van de Sociale Leer van de Kerk in een seculiere samenleving. De lustrum uitgave met lezingen is nu beschikbaar. Alle 7 lezingen en de inleiding op de dag van prof. Fred van Iersel zijn gebundeld in 110 bladzijden."> Bij gelegenheid van de eerste lustrumviering van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk werd een studiedag georganiseerd op zaterdag 26 oktober 2013. Het thema van de studiedag was ‘Vernieuwing en Traditie’, De betekenis van de Sociale Leer van de Kerk in een seculiere samenleving. De lustrum uitgave met lezingen is nu beschikbaar. Alle 7 lezingen en de inleiding op de dag van prof. Fred van Iersel zijn gebundeld in 110 bladzijden." /> CSLK - Nieuws

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bundel met lezingen van het Lustrum CSLK

gepubliceerd: vrijdag, 17 januari 2014
Bundel met lezingen van het Lustrum CSLK

Bij gelegen­heid van de eerste lustrum­vie­ring van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk werd een studie­dag geor­ga­ni­seerd op zater­dag 26 ok­to­ber 2013. Het thema van de studie­dag was ‘Vernieu­wing en Traditie’, De bete­ke­nis van de Sociale Leer van de Kerk in een seculiere samen­le­ving. Onder lei­ding van dagvoor­zit­ter prof. dr. Fred van Iersel, bood het CSLK onderstaand pro­gram­ma:

  • Verwelko­ming door prof. dr. Gerard van Wissen, voor­zit­ter CSLK
  • Dr. Erik Sengers, De sociale leer als grond­slag voor de diaconie.
  • Mgr. dr. Gerard de Korte, De sociale leer als deel van de Blijde Bood­schap.
  • Br. Dr. R. Stockman, Kan onze seculiere samen­le­ving zon­der de in­spi­ra­tie van de sociale leer van de Kerk?
  • Mw. Maria G. de Bie-Feitz, De sociale leer als stimulans tot maat­schap­pe­lijk han­de­len
  • Drs. Pieter Kohnen, De bete­ke­nis van de sociale leer voor het maat­schap­pe­lijk mid­den­veld.
  • Mr. Jos van Gennip, De sociale leer en de katho­lie­ke politicus.
  • Drs. Piet Kuijper, De sociale leer in inter­na­tio­nale ver­hou­dingen.
  • Afslui­ting door mgr. dr. J. Punt, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam
  • Be­zin­nings­mo­ment, door diaken ing. Philip Weijers BScR

Alle lezingen zijn ge­pu­bli­ceerd in een bundel van 110 pagina's in de serie Publi­ca­ties van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk. Be­stel­lingen kunnen nu wor­den opge­ge­ven via email: info@cslk.nl. De prijs van de bundel is € 9,95 en de verzend­kos­ten zijn € 2,24.