Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Summer School Katholieke Sociale Leer

Maandag 26 t/m woensdag 28 augustus 2013

gepubliceerd: donderdag, 27 juni 2013
Summer School Katholieke Sociale Leer

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk or­ga­ni­seert in samen­wer­king met het Boni­fa­tius Instituut (De Tilten­berg) voor de derde maal de Summer School over de Sociale Leer van de Kerk.

Te­gen­woor­dig wordt veel ge­spro­ken van een crisis in het lei­der­schap. Steeds meer maat­schap­pe­lijke instituties wor­den ontdaan van hun aureool, zoals de bank­we­reld, de rech­ter­lijke macht en al lan­gere tijd, de poli­tiek en het be­drijfs­le­ven.

Geïnspireerd lei­der­schap

Meer dan ooit is geïnspireerd lei­der­schap nodig. De samen­le­ving vraagt om lei­ders die uit­stra­ling hebben en een weg kunnen wijzen in een moreel ver­dwaalde wereld. In deze summer school wordt er een kans gebo­den voor ver­die­ping in het lei­der­schap en de sociale leer van de Kerk.

Jon­ge­ren van 20-30 jaar (HBO/WO niveau) zijn van harte uit­ge­no­digd hieraan deel te nemen.

Pro­gram­ma

Dag 1 - Maan­dag 26 au­gus­tus 2013

10.00 uur Aankomst en in­schrij­ving; koffie.
10.30 uur Welkom door het cursus­team olv Gerard van Wissen
11.00 uur In wat voor samen­le­ving leven wij? Lezing drs. Patrick Kuipers; dis­cus­sie
12.30 uur Lunch
14.00 uur Leiding geven in de moderne samen­le­ving, Lezing dr. Roel van der Voort; dis­cus­sie
15.30 uur Theepauze
16.00 uur Kennis­ma­king met de Katho­lie­ke Sociale Leer, Lezing prof. dr. Gerard van Wissen; dis­cus­sie
17.30 uur Diner
20.00 uur Lagerhuis
21.30 uur Afslui­ting

Dag 2 - Dins­dag 27 au­gus­tus 2013

7.15 uur H.Mis, cele­brant mgr. dr. J. Hendriks
8.00 uur Ontbijt
9.00 uur De lei­ding­ge­vende rol van de katho­liek in de samen­le­ving, lezing mgr. dr. J. Hendriks
10.30 uur Koffiepauze
11.00 uur Leiding­ge­ven en de Katho­lie­ke Sociale Leer, lezing en dis­cus­sie prof. dr. Fred van Iersel
12.30 uur Lunch
14.00 uur Mondiale bete­ke­nis van de Katho­lie­ke Sociale Leer, lezing mr. Jos van Gennip, oudlid 1e Kamer
15.30 uur Theepauze
16.00 uur Dis­cus­sieronde met mr. Jos van Gennip
17.30 uur Rond­vaart op de Kaag
18.30 uur Barbecue

Dag 3 - Woens­dag 28 au­gus­tus 2013

7.15 uur H.Mis, cele­brant pastor Kees van Lent
8.00 uur Ontbijt
9.00 uur Ethiek in economie en poli­tiek; dis­cus­sieronde Caritas in veritate, ing. Philip Weijers BScR
10.30 uur Koffiepauze
11.00 uur Als katho­liek lei­ding geven in de poli­tiek, lezing drs. J.S.J. (Hans) Hillen, politicus. Dis­cus­sie
12.30 uur Lunch
14.00 uur Workshop met pastor Kees van Lent en ing. Stef van Harlingen
15.30 uur Theepauze
16.00 uur Evaluatie en uit­rei­king cer­ti­fi­ca­ten
16.30 uur Afslui­ting en borrel


Details

data:
Maan­dag 26, dins­dag 27 en woens­dag 28 au­gus­tus 2013
lokatie:
Be­zin­nings­cen­trum: De Stal op de Kaag, Kaageiland (over­nach­ting)
eigen bijdrage:
€ 125 p.p. (betaling geldt als in­schrij­ving)
literatuur:
Com­pen­dium van de Sociale Leer van de Kerk en en­cy­cliek Caritas in Veritate (samen € 25), te ver­krij­gen via de organi­sa­tie.
lei­ding:
De Summer School staat onder lei­ding van prof. dr. G.J.M. van Wissen, docent sociale leer van de Kerk en voor­zit­ter van het CSLK; ing. Ph.S. Weijers, BScR, bestuurslid CSLK, prof. dr. A.H.M. van Iersel, en pastor C. van Lent, voor­zit­ter van het Be­zin­nings­cen­trum Stal op de Kaag
cer­ti­fi­caat:
Deelname aan de Summer School wordt beloond met een cer­ti­fi­caat van de or­ga­ni­se­rende instanties, het Boni­fa­tius Instituut en het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk.
fol­der:
Summer School Katho­lie­ke Sociale Leer Op de Kaag 2013
aanmel­ding:
mkarsten@tilten­berg.org