Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Eerste kennismaking met de sociale leer van de Kerk

Summerschool - 13 augustus 2012

gepubliceerd: maandag, 13 augustus 2012

Medio au­gus­tus 2012 heeft het CSLK weer een drie­daag­se Summer School gehou­den, een eerste kennis­ma­king met de sociale leer van de Kerk. De opkomst was goed met 6 jonge vrouwen en 6 jonge mannen, totaal 12 deel­ne­mers, het dubbele van de eerste Summer School in 2011.

Het betreft hier stu­den­ten, deels werkend, in de leef­tijd van 19 tot 31 jaar met een hogere of aca­de­mische onder­wijsach­ter­grond varierend van o.a. bedrijfskunde, politico­lo­gie, jour­na­lis­tiek, ge­schie­de­nis, rechten en onder­wijskunde.

Reden om deze Summer School te hou­den is gelegen in de constate­ring dat het steeds dui­de­lijker wordt dat de inrich­ting en het func­tio­ne­ren van de samen­le­ving, de economie en de over­heid niet zon­der normen en waar­den kunnen. De belang­stel­ling voor het norma­tief kader dat de Sociale Leer van de Kerk kan bie­den, komt daardoor steeds meer in de belang­stel­ling te staan.

In deze Summer School werd nader inge­gaan op deze sociale ethiek en zijn deze in het bij­zon­der uit­ge­werkt naar de vel­den van economie en poli­tiek. Dis­cus­sies wer­den gehou­den aan de hand van pre­sen­ta­ties van des­kun­digen en in workshops werd de relatie tussen theorie en prak­tische toepas­sing en rele­vantie gemaakt.

Elke dag ver­zorgde Gerard van Wissen, voor­zit­ter van het CSLK, een inlei­dende lezing over het thema van de dag, dat ver­vol­gens werd uit­ge­werkt in een workshop.

Pro­gram­ma

Dag 1: Globale ori­ën­ta­tie in de sociale leer:

 • - 'Wat is de Katho­lie­ke Sociale Leer?’, inlei­ding in de the­ma­tiek door prof. dr. G. van Wissen
 • Workshop ‘Rele­vantie van de KSL voor de heden­daag­se maat­schap­pe­lijke wer­ke­lijk­heid'
 • Lezing door prof. dr. F. van Iersel over vredes­vraag­stukken en de ethiek van vredesoperaties
 • Groepsuit­wis­se­ling middels het verde­digen van stellingen in het zgn. Lagerhuis

Dag 2: De sociale leer en de poli­tiek:

 • ‘Poli­tiek en KSL; Geloof en poli­tiek’, inlei­ding in de the­ma­tiek door prof. dr. G. van Wissen.
 • Lezing en dis­cus­sieronde over ‘de nood­zaak van de sociale leer in de maat­schap­pij’ met mr. J. van Gennip, vml. senator CDA
 • Workshop, ‘Hoe werkt de poli­tiek: de morele afwe­ging en de kracht van argu­menten’
 • Rond­vaart op de Kaag

Dag 3: Economie en de sociale leer:

 • ‘Economie en KSL’ rele­vante passages van Caritas in Veritate, door prof. dr. G. van Wissen
 • Lezing over de ‘Social Market Economy’ door mgr. drs. A. van Luyn s.d.b., emeritus bis­schop van Rotter­dam, vml. voor­zit­ter COMECE
 • Workshop met pastor drs. C.T.J. van Lent
 • Evaluatie en uit­rei­king cer­ti­fi­ca­ten

Na afloop ont­vingen alle deel­ne­mers het deel­ne­merscer­ti­fi­caat van het St. Boni­fa­tius Instituut / CSLK

Het is hoop­ge­vend om te mogen zien dat jonge mensen in hun vakantie en naast hun studie tijd vrij maken om zich te verdipen in de Katho­lie­ke Sociale Leer van de Kerk. Allemaal lieten ze hun grote in­te­res­se blijken in dit thema en toonde zij hun engage­ment in deze. Deze be­trok­ken­heid zal in de ko­men­de maan­den middels een ver­volg door het CSLK ver­der ingevuld wor­den.

Stich­ting Stal op de Kaag

De Summer School werd gehou­den in het vor­mings­cen­trum van de Stich­ting Stal op de Kaag op het Kaageiland. Een prach­tige, gastvrije omge­ving en een meer dan uits­te­kende ver­zor­ging wer­den ons, sprekers, deel­ne­mers en lei­ding, gebo­den. Wederom een zeer geslaagde cursus.