Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Eerste kennismaking met de sociale leer van de Kerk

Summerschool - 29-31 augustus 2011

gepubliceerd: zaterdag, 10 september 2011
Eerste kennismaking met de sociale leer van de Kerk

Eind au­gus­tus heeft het CSLK een drie­daag­se Summer School geor­ga­ni­seerd voor stu­den­ten met een hoger onder­wijsach­ter­grond. In deze dagen werd een eerste kennis­ma­king met de sociale leer van de Kerk gebo­den.

De eerste dag verschafte een globale ori­ën­ta­tie: wat is de sociale leer? Waar gaat deze over? Op deze eerste dag was mgr. van Luyn, emeritus bis­schop van Rotter­dam en eminent beoefe­naar van de sociale leer, onze gast. De tweede dag was gewijd aan de sociale leer en de poli­tiek. Het thema betrof dus de inrich­ting in de samen­le­ving door de poli­tiek vanuit de sociale leer. Mr. van Gennip, oud-lid van de Eerste Kamer liet ons in een boeiend betoog delen in zijn grote erva­ring. De derde dag was gewijd aan de economie en de sociale leer. Een uiterst actueel on­der­werp. Op deze dag was prof. Kimman s.j. onze gast die een prikkelend en boeiend betoog gaf.

Elke dag ver­zorgde Prof. Dr. G. van Wissen, voor­zit­ter van het CSLK, een inlei­dende lezing over het thema van de dag. Ook werd iedere dag het thema uit­ge­werkt via een workshop, welke ver­zorgd wer­den door res­pec­tie­ve­lijk mw. drs. Caroline Tax, drs. Joost van Halem en pastor drs. C. van Lent.

De Summer School werd gehou­den in het vor­mings­cen­trum van de Stich­ting Stal op de Kaag op het Kaageiland. Een prach­tige omge­ving en een uits­te­kende ver­zor­ging wer­den ons daar gebo­den. Al met al een zeer geslaagde cursus, die zeker voor herhaling vat­baar is.