Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kernwoorden voor zorg in Jodendom. Christendom en Islam

Studiemiddag - woensdag 30 september 2009

gepubliceerd: zaterdag, 10 oktober 2009

Op woens­dag­mid­dag 30 sep­tem­ber 2009 orga­ni­seer­de het CSLK, in samen­wer­king met de dienst diaconie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, een studie­mid­dag over de zorg­tra­di­ties in de ver­schil­lende religies onder de titel “Kernwoor­den voor zorg in Jo­den­dom. Chris­ten­dom en Islam”. Aan deze bij­een­komst, werd mede­wer­king verleend door des­kun­digen uit de ver­schil­lende tradities.

 

Dagvoor­zit­ter was Prof. Dr. B.J. Koet.

Het pro­gram­ma bestond uit de volgende onder­de­len:

  • Welkom door prof. dr. G.J.M. Wissen, voor­zit­ter CSLK
  • Inlei­ding door Sasja Martel, directeur van het Joods hospice) vanuit de Joodse traditie
  • Inlei­ding door M. Ajouaou, hoofd gees­te­lij­ke ver­zor­ging bij de inrich­tingen van Justitie) vanuit de islami­tische traditie
  • Inlei­ding door prof. dr. Herman Noorde­graaf, bij­zon­der hoog­le­raar diakonie­we­ten­schap­pen van de Pro­tes­tan­tische Theo­lo­gische Uni­ver­si­teit) vanuit pro­tes­tants-chris­te­lijke traditie
  • Inlei­ding door dr. Erik Sengers, staf­me­de­werker diaconie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, docent gods­dienst­so­cio­loog aan de VU) vanuit de rooms-katho­lie­ke traditie