Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bouwen aan een beschaving van liefde

Toespraak nieuwjaarsreceptie bisdom

gepubliceerd: zondag, 14 januari 2024

We zijn ervan overtuigd dat het goed en be­lang­rijk is gelegen­he­den te scheppen om elkaar te ont­moe­ten. Wij willen verbin­ding zoeken, mensen en krachten bun­de­len, waarbij we ons rea­li­se­ren dat onze opdracht als mens en als christen ver­der reikt dan het ker­ke­lijk erf. Want die opdracht gaat over het tot stand brengen van “een bescha­ving van liefde”, zoals de visie aangeeft die in de katho­lie­ke sociale leer is ont­wik­keld. 

 

Kern en basis

De kern en de basis van de katho­lie­ke sociale leer is de waar­dig­heid van de mens die naar het beeld en de gelijkenis van God is geschapen. God is liefde, zegt de bijbel (1 Jo. 4, 8) en God is relatie, een drieëne God. Zo is de mens wezen­lijk sociaal en ge­roe­pen om relaties van harte­lijke en dienst­ba­re liefde te onder­hou­den.

Bij­zon­dere ver­jaar­da­gen

Dit jaar vieren we de bij­zon­dere ver­jaar­dag van ver­schil­lende ker­ke­lijke do­cu­menten die over deze thema’s gaan, zoals de 50e ver­jaar­dag van het do­cu­ment van de Pau­se­lijke Raad Iustitia et Pax over de kerk en de rechten van de mens, de 30e ver­jaar­dag van het do­cu­ment over de inter­na­tio­nale wapen­handel van die­zelfde Raad, de 40e ver­jaar­dag van de stellingen van de Inter­na­tio­nale Theologen­com­mis­sie over de waar­dig­heid en de rechten van de mens en de twin­tigste ver­jaar­dag van de In­struc­tie over de zorg voor mi­gran­ten. En paus Fran­cis­cus spreekt met grote regelmaat over allerlei kwesties van oorlog en vrede en men­se­lijke waar­dig­heid. Zestig jaar gele­den had het tweede Vati­caans concilie het over de gods­dienst­vrij­heid en de zorg voor de vrede, het kweken van een vredes­mentali­teit en het voor­ko­men van oorlog.

Té actueel...

Het pijn­lijke is dat al deze do­cu­menten nog steeds verrassend actueel zijn; kortom: er is op al deze terreinen in de wereld weinig verbeterd. Ook op dit moment bepalen oorlog en terrorisme het trieste lot van vele volkeren, ook nu is er op tal van plaatsen ver­vol­ging van chris­te­nen en wordt onze westerse maat­schap­pij te vaak getekend door een­zaam­heid, indi­vi­dua­lis­me, onderling wan­trouwen en een afreken­cul­tuur.

Kan de katho­lie­ke kerk, die zelf ook bepaald niet perfect is, maar beter stoppen met de einde­loze stroom van do­cu­menten en ini­tia­tie­ven die op basis daar­van zijn geno­men? Heeft het wel zin?

Cultuur van ver­bon­den­heid

Het is dui­de­lijk dat onze paus vindt van wél (en ik ook). In 2020 publi­ceerde paus Fran­cis­cus zijn En­cy­cliek Fratelli tutti om opnieuw op te roepen tot een cultuur van ver­bon­den­heid en onderling begrip. We zijn allen zusters en broe­ders. En dat is het: we moeten het blijven zeggen, we moeten ons eigen hart steeds weer opnieuw bekeren; het werk voor de vrede die Christus Zijn leer­lin­gen wenste op de dag van Zijn ver­rij­ze­nis en waarvoor Hij bad op de laatste avond van Zijn aardse leven, zal nooit áf zijn, maar als het geluid niet meer klinkt, de oproep tot broe­der­lijk­heid, vrede en liefde niet meer wordt gedaan, dan is er pas echt reden om de moed te laten zakken. We blijven uitzien naar de dag waarop “tegen­stan­ders elkaar opnieuw de hand reiken en volkeren elkaar trachten te ont­moe­ten”(Eucha­ris­tisch Gebed voor de Ver­zoe­ning II).

Bescha­ving van liefde

Moge die bescha­ving van de liefde, die cultuur van ver­bon­den­heid in dit jaar 2024 nog meer in ons hart verwor­teld raken en uitgangs­punt wor­den van ons denken, doen en han­de­len, met Gods hulp.

Als je het fun­da­men­teel oneens bent...

Daarbij staan we allemaal voor de vraag: hoe kunnen we het respect bewaren voor de waar­dig­heid van een mens wanneer we het fun­da­men­teel met die persoon of personen oneens zijn of althans in be­lang­rijke waar­den een andere opvat­ting hul­digen? Want het is allemaal na­tuur­lijk niet zo moei­lijk iemand te res­pec­teren als je die ander alleen maar waar­deert en bewon­dert. Maar wat als dat niet zo is?

Anders denken­den

Hoe het respect te bewaren voor “anders denken­den” is een vraag die in de inter­na­tio­nale ver­hou­dingen een rol speel, net zo goed als binnen de kerk en de samen­le­ving en in onze per­soon­lijke ver­hou­dingen.

Het maken van een on­der­scheid tussen de mens zelf en diens denk­beel­den, keuzes en handel­wij­zen is essentieel. Niemand hoeft het eens te zijn met wat een ander denkt of doet, met de keuzes die die persoon maakt; als dat zou moeten, zou­den we in een dictatuur zijn beland. We mogen van mening en van over­tui­ging verschillen.

Als we het moreel niet juist vin­den

Het kan zeker zijn dat we vanuit ons geloof of onze gewetens­over­tui­ging de keuzes en het han­de­len van iemand niet moreel juist vin­den. De oplos­sing kan niet zijn dat je er maar het zwijgen toe moet doen, als je het er niet mee eens bent. Toch is het be­lang­rijk dat we ook in die situaties naasten­liefde laten zien en respect voor die mens als persoon, omdat we dat ver­schul­digd zijn aan diens men­se­lijke waar­dig­heid en ook omdat het alleen de liefde is die het hart van een mens kan bewegen.

De zonde en de zon­daar

Vanouds wordt dit on­der­scheid tussen de persoon en diens han­de­len, uitgedrukt in het adagium dat je de zonde moet haten maar de zon­daar moet lief­heb­ben. Hoe ga je daar­mee om? Het zijn dilemma’s waar velen van ons in de pas­to­rale praktijk voor staan, maar waar eigen­lijk ie­der­een mee te maken heeft: hoe kunnen we in een missio­naire kerk verwel­ko­mend zijn naar mensen van wie we de keuzes niet delen en hen be­ge­lei­den?

Oorlog en vrede

In de vragen van oorlog en vrede krijgen deze vragen een eigen dimensie. Het chris­ten­dom leert ons zelfs de vijand lief te hebben. Heb je vijan­den lief, zegen wie jou vervloeken, doe goed aan wie je haat en bid voor wie je lelijk behandelt en ver­volgt (vgl. Mt. 5, 43-48). We moeten de liefde bewaren en tege­lijk staan voor de waar­heid en streven naar een omge­ving waarin recht­vaar­dig­heid, vrij­heid en vei­lig­heid heersen. Laten we bid­den om een recht­vaar­dige vrede in de conflict­ge­bie­den, bij voor­keur door spoe­dige vredeson­derhan­de­lin­gen, laten we bid­den om respect voor de waar­dig­heid van mensen. Laat dat ook ons eigen streven zijn.