Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bundel symposium Van Oorlog naar Vrede

gepubliceerd: dinsdag, 12 september 2023

Precies 1 jaar na het begin van de oorlog tegen Oekraïne hield het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) op 24 februari 2023 een symposium over Van oorlog naar Vrede”. Het is de vraag die ons allen wel moet bezig hou­den: hoe moet het ver­der, daar in Oekraïne? Zoals gebruike­lijk wordt een bundel van het symposium samen­ge­steld en deze bundel (125 pagina’s) is nu be­schik­baar. De inhoud omvat naast de gehou­den lezingen enkele toe­ge­voegde artikelen:

 • E. Sengers - inlei­ding
 • mgr. E. de Jong - Een jaar oorlog in de Oekraïne: hoe te komen van conflict tot samen­wer­king?
 • G. Jelsma - Oorlog in Oekraïne en de Neder­landse krijgs­macht
 • J. Peters - Wegen naar een toe­komst van vrede en vei­lig­heid
 • E. Sengers - Chris­te­lijke vredes­po­li­tiek
 • E. Sengers - JUSTITIA ET PAX
 • F. van Iersel - Uitspraken over oorlog en vrede van Paus Fran­cis­cus
 • E. Sengers - Het appèl van de radicale vredes­theo­lo­gie: Paus Fran­cis­cus en Thomas Merton
 • J. Rumph - De mili­tai­re strategie van de democra­tische Europese Unie
 • mgr. J. Hendriks - Slot­woord

Personalia

 • Mgr. Dr. Jan Hendriks, is bis­schop van het diocees Haar­lem-Am­ster­dam.
 • Prof. dr. A.H.M. van Iersel († 2023), als theoloog en ethicus ge­spe­cia­li­seerd in de Katho­lie­ke Sociale Leer over ge­rech­tig­heid en vrede en vervult professoraten aan de UvT en het Inter­na­tio­nal Institute Canon Triest te Gent. Adviseur voor theo­lo­gie en beleid bij de dienst RK gees­te­lij­ke ver­zor­ging bij Defensie en bestuurslid van het CSLK
 • Lkol G.J.T. Jelsma, is hoofd van het Expertise­cen­trum van de Ko­nin­klij­ke Mili­tai­re School te Ermelo
 • Mgr. Dr. Everard de Jong, hulp­bis­schop van het bisdom Roermond en bis­schop van het or­di­na­ri­aat voor de Neder­landse Strijd­krachten
 • Prof. em. dr. Jan Peters, jezuïet, emeritus-hoog­le­raar Arabisch en Islamo­lo­gie aan de Radboud Uni­ver­si­teit, voor­zit­ter van Pax Christi Neder­land, en pen­ning­mees­ter van Pax Christi Inter­na­tio­naal
 • Drs. Ing. Jan Rumph, politicoloog (UvA)
 • Prof. dr. E. Sengers, bestuurslid van het CSLK en diaken van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam; werkt als gees­te­lijk ver­zor­ger/ krijgs­mach­taal­moe­ze­nier en hoog­le­raar gees­te­lij­ke ver­zor­ging in de krijgs­macht.

Be­stel­lingen

Be­stel­lingen kunnnen wor­den opge­ge­ven via email: info@cslk.nl
vermeld daarbij uw post­a­dres.
De prijs van deze bundel is € 9,95;
de verzend­kos­ten zijn € 4,05 totaal € 14,=.
In het geval van meer­dere gewenste exemplaren wordt de porto aan­ge­past.
Betaling is vooruit, als bevesti­ging van uw be­stel­ling, op IBAN bankreke­ning-nummer:

 • NL89 INGB 0004 9863 52
  t.n.v. Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk, te Vo­ge­len­zang
  o.v.v. 'Bundel symposium 24 februari 2023'.

Zodra uw betaling ont­van­gen is en de bundels gedrukt zijn, wordt uw be­stel­ling verstuurd naar het in uw email opge­ge­ven post­a­dres.