Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Prof. dr. Fred van Iersel overleden

De Sociale Leer van de Kerk lag hem na aan het hart

gepubliceerd: vrijdag, 28 juli 2023
Prof. dr. Fred van Iersel
Prof. dr. Fred van Iersel

Bedroefd hebben we kennis geno­men van het over­lij­den van Fred van Iersel, bestuurslid van het CSLK. Prof. emeritus dr. Fred van Iersel werd geboren op 28 juli 1954 te Geldrop. Op 3 de­cem­ber 2000 werd hij tot diaken gewijd voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Be­gon­nen in 2010 als lid van de Raad van Advies van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk, werd hij begin 2017 lid van het bestuur. Fred was ook dio­ce­saan functiona­ris voor de Sociale Leer van de Kerk in het bisdom Breda, docent Katho­lie­ke Sociale Leer aan de Fontys Hoge­school te Utrecht en docent sociale en­cy­clie­ken aan het Inter­na­tio­nal Institute Canon Triest te Gent. De Sociale Leer van de Kerk lag hem na aan het hart.

Fred heeft een om­vang­rij­ke loop­baan gekend. Vanaf 1994 werkte hij aan de Theo­lo­gische Facul­teit Tilburg aan de bij­zon­dere leer­stoel vraag­stukken gees­te­lij­ke ver­zor­ging bij de krijgs­macht. Deze functie werd ach­ter­een­vol­gens gecom­bi­neerd met een staf­func­tie bij de RKGV bij de krijgs­macht, het alge­meen se­cre­ta­ris­schap van Pax Christi Neder­land, de lei­ding van het Bureau Ethiek en Krijgs­macht bij het Ministerie van Defensie, het docent­schap voor bij­zon­dere moraal­theo­lo­gie bij Fontys FHTL, het Hoofdaal­moe­ze­nier­schap bij het Ministerie van Justitie en Vei­lig­heid, en het theo­lo­gisch adviseur­schap bij de RKGV bij Defensie. Op 31 juli 2021 ont­ving hij eer­vol ont­slag bij het Militair Or­di­na­ri­aat wegens emeritaat.

Naast al de functies die hij heeft vervuld en zijn zeer uit­ge­breide weten­schap­pe­lijke werk heeft hij echter vooral veel betekend in de per­soon­lijke relaties op al die posities, met name binnen de Dienst Gees­te­lij­ke Ver­zor­ging Justitiële Inrich­tingen, en in het Militair Or­di­na­ri­aat. Ook. Ook voor het CSLK was Fred een niet te stoppen kracht die zich altijd weer wilde inzetten voor de ver­hou­dingen tussen mensen, op in­di­vi­dueel en op inter­na­tio­naal niveau. Geen afstand was hem te groot, let­ter­lijk en figuur­lijk. Vrede en recht­vaar­dig­heid was wat hem dreef. Ethiek wilde hij mensen bij­bren­gen. En dat alles vanuit een diep ervaren liefde van God tot de mens, en met een grote vere­ring voor Maria. Vele malen zou hij Lourdes bezoeken, daar putte hij zijn kracht.

Op 24 februari 2023 werd hem de Bavopen­ning van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam toegekend uit dank­baar­heid voor zijn grote inzet op velerlei terreinen. Dit gebeurde tij­dens een symposium van het CSLK met de titel “Oorlog en Vrede” waarbij hij wegens zijn ziekte online zijn bijdrage gaf. De bundel van dit symposium met zijn bijdrage wordt naar ver­wach­ting in sep­tem­ber ge­pu­bli­ceerd. Dit is niet de enigste bundel waar Fred zijn bijdrage aan heeft geleverd. We noemen ondermeer de bundels ‘De zorg voor het gemeen­schap­pe­lijk huis’, ‘Wegen naar Vrede’, ‘De mens in de zorg’.

Het bestuur van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk is zeer dank­baar voor de enorme bijdrage die Fred heeft geleverd om de Sociale Leer van de Kerk bij velen voor het voetlicht te brengen. Wij bevelen Fred aan in Gods Barm­har­tig­heid.