Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Symposium Oorlog en Vrede

gepubliceerd: zaterdag, 25 februari 2023

Mili­tai­re pro­ble­ma­tiek

Lt. Kol. Gertjan Jelsma, hoofd van het expertise­cen­trum van de Ko­nin­klij­ke Mili­tai­re School uitte naar aan­lei­ding van de oorlogs­si­tua­tie zijn zorgen over de zwakke bezet­ting van de krijgs­macht in Europa en over het gebrek aan gedeelde waar­den in Neder­land waardoor er geen ge­za­men­lijke doelen zijn om te verde­digen. Hij stelde dat onze samen­le­ving ver­zuild is, niet meer in de "oude" zuilen, maar in groepen met eigen belangen die niet door anderen wor­den gedeeld.

Niet door der­den?

Don Ceder, tweede kamerlid van de Christen Unie en woord­voer­der defensie vertolkte het stand­punt dat vredes­be­spre­kingen niet door der­den opgedrongen kunnen wor­den, maar dat Oekraïne die zelf moet willen. Hij meende dat ini­tia­tie­ven door der­den van Oekraïne zou vragen dat het de eigen souvereini­teit zou moeten opgeven, tenminste voor een aantal gebie­den en dat is tegen het volkeren­recht.

Paus Fran­cis­cus over vrede

Prof. dr. Fred van Iersel was digi­taal verbon­den. Hij had een lezing voor­be­reid die een uits­te­kend inzicht gaf in het denken van paus Fran­cis­cus over oorlog en vrede. Door deze lezing maakte hij inzichte­lijk dat de ver­schil­lende stappen die de paus heeft gezet een inner­lijke logica hebben.

Pax Christi

Prof. dr. Jan Peters s.j., voor­zit­ter van Pax Christi, sprak over wegen naar een toe­komst van ver­zoe­ning en vei­lig­heid en de rol die Pax Christi daarbij zou kunnen spelen.

Interactie

Daarna was het de beurt aan de zaal, aan de rond zeven­tig mensen die het symposium bijwoon­den. Er wer­den vragen gesteld, gedachten gewisseld, die getuig­den van de grote be­trok­ken­heid.

Si vis pacem

Mgr. J. Hendriks besloot de dag met een korte toe­spraak als marke­ring ook van één jaar oorlog in Oekraïne. Op zijn web­si­te Arsacal.nl heeft de mon­seig­neur een uit­ge­breid ver­slag ge­schre­ven: