Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Voorzitter CSLK, Victor Scheffers, overleden

gepubliceerd: maandag, 19 december 2022
Voorzitter CSLK, Victor Scheffers, overleden

In het CSLK bracht hij als voor­zit­ter nieuwe dyna­miek dankzij zijn erva­ring met project­orga­ni­sa­ties. Onder zijn in­spi­re­rende lei­ding wer­den in een soepele bestuur­lijke stijl ver­schil­lende bij­een­komsten geor­ga­ni­seerd, waar­on­der een uit­wis­se­ling over duur­zaam­heid en mensen­rechten met het Inter­na­tio­nal Institute Canon Triest te Gent (B.) en een bij­een­komst over fi­nan­ciële ethiek in de Europese Unie. Ook stond hij aan de wieg van een bij­een­komst over oorlog en vrede die CSLK in februari 2023 zal hou­den. Steeds resul­teer­den projecten onder zijn lei­ding in goed bezochte bij­een­komsten en in gedegen en toe­gan­ke­lijke publi­ca­ties.Bij al zijn ac­ti­vi­teiten bleef Victor Scheffers behalve onwrik­baar inte­ger ook vrien­de­lijk, open en toe­gan­ke­lijk, en mede daardoor in­spi­re­rend.

Voor zijn werk kreeg Victor Scheffers in 2008 tij­dens zijn 25 jarig jubileum als directeur en het 40-jarig jubileum van Justice & Peaceeen Ko­nin­klij­ke – en een Pau­se­lijke onder­schei­ding; hij mocht zich Officier in de Orde van Oranje-Nassau en Commandeur in de Orde van Heilige Gregorius de Grote noemen.

In 1983 ging zijn een van zijn eerste dienstreizen voor de bis­schop­pe­lijke com­mis­sie Justitia et Pax naar Parijs, naar een con­fe­ren­tie over een kern­wa­penvrij Europa als uit­daging aan de ker­ke­lijke vredesmoraal. In de auto kreeg hij nog adviezen van zijn voorgangster, mevrouw Marga Klompé. Wat hij van haar leerde - het zien van kansen voor de impact van personalisme, sub­si­dia­ri­teit en soli­da­ri­teit in de praktijk -vatte hij aan het einde van zijn loop­baan kort samen: “Mensen kunnen de wereld ver­an­de­ren, dat heb ik van Marga Klompé geleerd.”

Wij wensen Victors familie en vrien­den veel sterkte met dit grote verlies.