Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Encycliek ‘Mater et magistra’ 60 jaar jong

Sociale leer middels zien-oordelen-handelen

gepubliceerd: zaterdag, 15 mei 2021
Encycliek ‘Mater et magistra’ 60 jaar jong

Mater et Magistra (Latijn voor moe­der en lerares) is een en­cy­cliek van paus Johannes XXIII van 15 mei 1961 met betrek­king tot het chris­ten­dom en de sociale voor­uit­gang. De en­cy­cliek verscheen ter gelegen­heid van de zeven­tigste ver­jaar­dag van de - op dezelfde aan­ge­le­gen­he­den betrek­king hebbende - en­cy­cliek Rerum Novarum van paus Leo XIII.

De en­cy­cliek is - zoals gebruike­lijk - vernoemd naar de eerste woor­den van de eerste zin van de en­cy­cliek, die luidt: Als Moeder en Lerares van de volken is de katho­lie­ke Kerk door Jezus Christus gesticht om allen, die zij in de loop van de eeuwen liefde­vol in haar schoot zou opnemen, aan de vol­heid van een hoger leven en aan het heil deelach­tig te maken.

Een van de hoofd­stel­lingen van de en­cy­cliek is dat het arbei­ders dient te wor­den toe­ge­staan medezeggen­schap te hebben in de onderne­mingen. Het was voor het eerst dat in deze zin zo dui­de­lijk stelling geno­men werd door de Katho­lie­ke Kerk. Ook voor het eerst werd aan­dacht gevraagd voor de positie van werkne­mens in min­der ont­wik­kelde lan­den.

De en­cy­cliek is geen sociaal-filo­so­fisch werk­stuk maar eer­der een handlei­ding voor prak­tische wenken met betrek­king tot sociale vraag­stukken van de eigen tijd. Voor het eerst ook wordt vanwege een paus de democra­tische staats­vorm verkozen boven andere staats­vor­ming. Vanwege de nadruk op medezeggen­schap, is de en­cy­cliek ook wel bekend gewor­den als de medezeggen­schapsen­cy­cliek.