Financieele ethiek na de kredietcrisis? dat wegens het heersende virus was uitgesteld van 27 maart op de Zuid-As naar 4 september in de Haarlemse kathedraal.

Gezien de vele enthousiaste reacties na afloop mag gesteld worden dat de lezingen zeer goed ontvangen zijn. Het CSLK kan u nu melden dat de voorbereidingen voor de uitgifte van de bundel in de laatste fase is en de bundel nu te bestellen is.

Alles bij elkaar bevat de bundel zo'n 150 pagina's, inclusief een literatuurlijst."> Financieele ethiek na de kredietcrisis? dat wegens het heersende virus was uitgesteld van 27 maart op de Zuid-As naar 4 september in de Haarlemse kathedraal.

Gezien de vele enthousiaste reacties na afloop mag gesteld worden dat de lezingen zeer goed ontvangen zijn. Het CSLK kan u nu melden dat de voorbereidingen voor de uitgifte van de bundel in de laatste fase is en de bundel nu te bestellen is.

Alles bij elkaar bevat de bundel zo'n 150 pagina's, inclusief een literatuurlijst." /> CSLK - Nieuws

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bundel Financieele ethiek na de kredietcrisis? nu te bestellen

Bundel bevat alle lezingen en relevante bijlagen

gepubliceerd: donderdag, 1 oktober 2020

Op vrij­dag 4 sep­tem­ber hield het CSLK haar symposium Fi­nan­ciële ethiek na de krediet­cri­sis? dat eer­der wegens het heersende virus was uit­ge­steld van 27 maart op de Zuid-As naar 4 sep­tem­ber in de Haar­lemse ka­the­draal.

Gezien de vele en­thou­siaste reacties na afloop mag gesteld wor­den dat de lezingen zeer goed ont­van­gen zijn. Het CSLK kan u nu mel­den dat de voor­be­rei­dingen voor de uitgifte van de bundel in de laatste fase is en de bundel nu te be­stel­len is.

Inhoud

De inhoud omvat alle lezingen en rele­vante bijlagen:
(voor personalia zie onderaan dit bericht)

Lezingen

 • Voor­woord door voor­zit­ter Victor Scheffers
 • Inlei­ding door dagvoor­zit­ter Philip Weijers
 • Never waste a good crisis, Eric Holterhues
 • Houden de banken ons een spiegel voor?, Eelke de Jong
 • Achter cijfers gaan mensen schuil, Jan Maasen
 • Ethics is kno­wing the difference..., Wies Wage­naar
 • De 10 gebo­den als in­spi­ra­tie, Arjen Siegmann

Bijlagen

 • Structuurbeginselen van de Katho­lie­ke Sociale Leer
 • Naar de her­vor­ming van het inter­na­tio­naal fi­nan­ciëel en monetaire systeem
 • Over­we­gingen voor een ethische onder­schei­ding in het hui­dige eco­no­mische en fi­nan­ciële systeem

Alles bij elkaar bevat de bundel zo'n 150 pagina's, inclusief een literatuur­lijst.

Be­stel­len

Uw be­stel­ling kan wor­den opge­ge­ven via email: info@cslk.nl; vermeld daarbij uw post­a­dres. De prijs van deze bundel is EUR 9,95; de verzend­kos­ten zijn EUR 3,64, totaal EUR 13,59. Betaling is vooruit, als bevesti­ging van uw be­stel­ling:

 • IBAN bankreke­ning-nummer: NL89 INGB 0004 9863 52
  t.n.v. Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk, te Vo­ge­len­zang
  o.v.v. Bundel ‘Lezingen 4 sep­tem­ber 2020’

Zodra uw betaling ont­van­gen is en de bundels gedrukt zijn, wordt uw be­stel­ling verstuurd naar het in de email opge­ge­ven post­a­dres.

Personalia sprekers

 • Drs. E. Holterhues, bekleedde sinds 2000 manage­ment­func­ties binnen de zake­lijke dienst­ver­le­ning van de Triodos Bank; sinds maart 2017 is hij directeur bij Oikocredit.
 • Prof. Dr. E. de Jong, is hoog­le­raar Inter­na­tio­nale Economie bij de sectie Economie en Bedrijfs­eco­no­mie van de Radboud Uni­ver­si­teit van Nijmegen.
 • Drs. J.H.M. Maasen, mede­wer­ker Diaconie en Missie­secre­taris van het bisdom Rotter­dam.
 • Mevr. Drs. W. Wage­naar, sinds 2014 Head of Conduct & Ethics bij de ABN AMRO bank.
 • Dr. A.H. Siegmann, staf­me­de­werker van het Weten­schap­pe­lijk Instituut voor het CDA en hoofd­do­cent fi­nan­ciële economie aan de Vrije Uni­ver­si­teit Am­ster­dam.
 • Drs. V.M. Scheffers, voor­zit­ter CSLK; eer­der alge­meen se­cre­ta­ris van de Bis­schop­pe­lijke Com­mis­sie Justitia et Pax Neder­land (1983-2015); voor­zit­ter van Stich­ting Com­mu­ni­cantes.
 • Ing. Ph.S. Weijers BScR, per­ma­nent diaken, vicevoor­zit­ter en se­cre­ta­ris (a.i.) van het CSLK.