Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geloof, rede en een rechtvaardige maatschappij

Bisschop-coadjutor mgr. Hendriks doet verslag vanuit Portugal

gepubliceerd: maandag, 27 januari 2020
Geloof, rede en een rechtvaardige maatschappij

Van 22 tot 25 januari heeft mgr. J. Hendriks deel­ge­no­men aan een bis­schop­pen­ont­moe­ting in Sintra (Portugal), niet ver van Lissabon. Met ruim hon­derd bis­schop­pen van de gehele wereld volgde hij een pro­gram­ma van lezingen en gesprek over on­der­wer­pen die betrek­king had­den op het belang van geloof en rede voor de ont­wik­ke­ling van een meer recht­vaar­dige samen­le­ving.

Onder de on­der­wer­pen die wer­den be­spro­ken was de ver­hou­ding van het katho­li­cisme tot de moderne staat. Een probleem is dat in nogal wat samen­le­vingen de staat de grenzen van zijn eigen bevoegd­heid niet altijd goed res­pec­teert en pro­gram­ma's voorschrijft (bij­voor­beeld in het onder­wijs) die morele/ethische visies betreffen. Ook werd gewezen op het belang om eerst de eco­no­mische feiten goed te leren kennen alvorens stelling te nemen in vragen die de sociale leer raken, zoals armoede.

Een ermee samen­han­gend probleem is de vergrij­zing in de wereld die leidt tot een scheve opbouw van de bevol­king. De vrucht­baar­heid (fertility rate) is sinds 1950 in alle wereld­de­len sterk terug gelopen. Meer dan de helft van de lan­den hebben min­der geboorten dan sterftes en de ver­wach­ting is dat dit - gezien de ont­wik­ke­lingen - de ko­men­de decennia voor alle delen van de wereld zal gaan gel­den. Het effect van over­heids­maat­re­ge­len om be­vol­kings­groei te bevor­de­ren blijkt maar zeer beperkt. Het was juist in deze dagen dat presi­dent van Amerika zijn ‘pro life’ speech hield bij de jaar­lijkse March for Life in Washington waarin hij de hei­lig­heid en bescherm­waar­dig­heid van ieder men­sen­le­ven beves­tigde.

Andere thema’s waren: het bestrij­den van corruptie, gods­dienst­vrij­heid en eco­no­mische vrij­heid en filantropie.

Bron: www.arsacal.nl