Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het is nog niet te laat ....

Paus tot Klimaatconferentie in Madrid

gepubliceerd: woensdag, 4 december 2019
Het is nog niet te laat ....

Dat vereist volgens de paus een be­zin­ning over de gevolgen van onze con­sump­tie- en productie­mo­dellen, maar ook over de mate waarin die te verzoenen zijn met de men­se­lijke waar­dig­heid. Wij mogen deze kans niet laten voor­bij­gaan. Wij moeten ze grijpen met verant­woorde acties op eco­no­misch, techno­lo­gisch, sociaal en edu­ca­tief vlak, goed beseffend dat onze acties van elkaar af­han­ke­lijk zijn. Laat ons ernaar streven dat de volgende gene­ra­tie ons kan her­in­ne­ren als de gene­ra­tie die de moed had om te vernieuwen en gewetens­vol te han­de­len.

Staats­secre­taris van de Heilige Stoel kar­di­naal Pietro Parolin zei bij de start van de con­fe­ren­tie dat het besef van de nood­zaak van een eco­lo­gische beke­ring nog altijd veel te weinig is door­ge­dron­gen. Dat impli­ceert dat wij ons nog altijd on­vol­doen­de bewust zijn van de urgentie om maat­regelen te nemen, ondanks de weten­schap­pe­lijke gegevens waarover wij be­schik­ken. De kar­di­naal onder­streepte de nood aan een nieuw ont­wik­ke­lings­mo­del en de band tussen de klimaat­ver­an­de­ring en armoede. Maar hij verwees even­eens naar de vele ini­tia­tie­ven. Niet alleen van over­he­den, maar net zo goed van lokale ge­meen­schappen, de privésector, het maat­schap­pe­lijke mid­den­veld en alle in­di­vi­duen.

Bron: VIS/SIR

Zie ook de CSLK publi­ca­tie over Laudato Si'.