Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Tijd voor de Schepping

Toekomst voor de aarde en haar bewoners

gepubliceerd: vrijdag, 30 augustus 2019
Tijd voor de Schepping

Inter­na­tio­nale klimaatexperts reken­den uit dat we de we­reld­wijde CO²-uitstoot tegen 2030 moeten zien te halveren om tegen 2050 klimaat­neu­traal te zijn. De poli­tieke verant­woor­de­lijken die ons land de ko­men­de vijf jaar zullen besturen, dragen dus een grote verant­woor­de­lijk­heid. Vijf jaar: dat is de helft van de tijd die nog rest om de we­reld­wijde CO²-uitstoot te halveren. Op 23 sep­tem­ber wor­den alle wereld­lei­ders verwacht in New York voor een extra klimaattop. We dringen daarom aan op moe­dige en verre­gaande klimaat­plannen, zowel in ons eigen land als in de Europese Unie, om de toe­komst van de hui­dige en ko­men­de gene­ra­ties te red­den.

Toekomstperspectieven

We horen te weinig het goede en hoop­volle verhaal door­klin­ken dat het kan: de overgang naar een nieuw soort wel­vaart die het wel­zijn van alle volkeren op aarde ten goede komt. Het kan: als we armoede bannen, de aarde eer­lijk delen, de economie her­vor­men, de natuur be­scher­men en met z’n allen gaan leven binnen de eco­lo­gische grenzen van een gezonde planeet. Weten­schappers beves­tigen dat het niet naïef is te denken dat we de toe­komst van onze planeet kunnen red­den. Hoewel de klok tikt, kunnen we de dode­lijke spiraal die onze wereld verstikt nog door­bre­ken. De ko­men­de Tijd voor de Schep­ping is een kans om dit uit­da­gende per­spec­tief te onder­steunen. En om werk te maken van een toe­komst voor de aarde en al haar bewoners.

Concrete maat­regelen

We moe­digen ie­der­een aan om ver­dere stappen te zetten langs de weg van een eco­lo­gische beke­ring en om gelukkig te zijn met een sobere levens­stijl (een ethiek van het genoeg). We nodigen pa­ro­chies, bewe­gingen, vereni­gingen en in­stel­lingen uit om versneld werk te maken van een eigen klimaat­plan, bv om hun gebouwen klimaat­neu­traal te maken en hun ac­ti­vi­teiten koolstofarm. Heel de ge­meen­schap is betrokken partij in de zorg voor het behoud van de schep­ping. Er is immers zoveel dat we kunnen doen!

De bis­schop­pen van België

IPID – Brussel, vrij­dag 30 au­gus­tus 2019