Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oeconomicae et pecuniariae quaestiones

Ethisch onderscheidingsvermogen mbt economisch-financiŽle systeem

gepubliceerd: zaterdag, 25 mei 2019
Oeconomicae et pecuniariae quaestiones

De we­reld­wijde fi­nan­ciële crisis van 2008 had een gelegen­heid kunnen en eigen­lijk moeten zijn om een nieuwe economie te ont­wik­ke­len. Een economie met meer aan­dacht voor ethische principes en voor een nieuwe reg­le­men­te­ring van de fi­nan­ciële ac­ti­vi­teiten door de aspecten van grove uitbui­ting en speculatie weg te werken en de dienst aan de reële economie te erkennen. Ook al zijn op diverse niveaus ver­diens­te­lijke in­span­ningen geleverd, toch wer­den de ver­ou­derde criteria die de wereld blijven beheersen niet her­dacht.

Integen­deel, het ant­woord lijkt veeleer op een terug­keer naar een op­per­vlak­kig, kortzich­tig egoïsme, dat geen reke­ning houdt met het alge­meen wel­zijn en helemaal niet geïn­te­res­seerd is in de creatie en ver­de­ling van rijkdom en in de eliminatie van de hui­dige uit­ge­spro­ken onge­lijk­he­den, schrijven de auteurs in de inlei­ding.

Geld mag niet regeren maar moet dienen

Wat op het spel staat, is het authen­tieke wel­zijn van het grootste deel van de bevol­king van onze planeet, die het gevaar loopt steeds meer uit­ge­slo­ten en ge­mar­gi­na­li­seerd te wor­den van de voor­uit­gang en de reële welstand, terwijl een min­der­heid on­ver­schil­lig blijft tegen­over het lot van de meer­der­heid en de immense bronnen en rijkdommen ex­ploi­teert en voor zich­zelf houdt, stellen de auteurs vast. Het wordt almaar dui­de­lijker dat egoïsme niet loont, maar uit­ein­delijk ie­der­een een te hoge prijs doet betalen. Als wij het echte wel­zijn van allen willen, dan mogen we niet vergeten dat ‘geld moet dienen en niet regeren!’

Nieuwe eco­no­mische en fi­nan­ciële systemen

Daarom is het de plicht van bekwame en verant­woor­de­lijke lei­ding­ge­ven­den we­reld­wijd om nieuwe eco­no­mische en fi­nan­ciële systemen te ont­wik­ke­len met regels en voor­schriften die het algemene wel­zijn en het respect voor de men­se­lijke waar­dig­heid bevor­de­ren, geïnspireerd door de sociale leer van de Kerk. Met het do­cu­ment legt de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer in samen­wer­king met het Di­cas­te­rie voor de Be­vor­de­ring van de In­te­grale Men­se­lijke Ont­wik­ke­ling enkele fun­da­men­tele over­we­gingen en re­fe­ren­tie­pun­ten ter onder­steu­ning van deze ont­wik­ke­ling en ver­de­di­ging van de men­se­lijke waar­dig­heid voor.

Het do­cu­ment is ver­taald en te lezen op de de web­si­te van RK Do­cu­menten. Deze vertaling is in druk ver­sche­nen bij Kerknet.be.

Zie ook de in­for­ma­tie uit 2011 over het Vati­caans do­cu­ment over de fi­nan­ciële crisis, de oor­zaken en een aanzet tot her­vor­ming van de globale economie.