Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Christenen in de samenleving

Inleiding op de Sociale Leer van de Kerk

gepubliceerd: vrijdag, 28 december 2018
Christenen in de samenleving

Chris­te­nen in de samen­le­ving biedt de lezer een hel­der over­zicht van wat wel wordt genoemd ‘de grootste verborgen schat van de Kerk’: haar sociale leer. De Sociale Leer van de Kerk wil vanuit de katho­lie­ke mens­vi­sie bijdragen aan ‘het alge­meen wel­zijn’, en heeft zich syste­ma­tisch ont­wik­keld vanaf het eind van de 19de eeuw. Ze heeft betrek­king op alle onder­de­len van het maat­schap­pe­lijke leven: poli­tiek en de­mo­cra­tie, het gezin, economie en arbeid, de ont­wik­ke­ling van de volken, de vrede, de zorg voor het milieu, enzo­voort. Dit boek behandelt het sociale denken van de moderne pausen – waar­van Leo XIII de eerste is – en van het Tweede Vati­caans Concilie.

Naast bo­ven­ge­noem­de thema’s komen aan de orde: de be­lang­rijk­ste beginselen (het personalis­tische principe, het alge­meen wel­zijn, soli­da­ri­teit, sub­si­dia­ri­teit, gezag, par­ti­ci­pa­tie en de uni­ver­se­le bestem­ming van alle goe­de­ren), alsmede criteria voor het maken van on­der­scheid, en richt­lij­nen tot han­de­len. Met haar sociale leer richt de katho­lie­ke Kerk zich in eerste instantie tot de katho­lie­ke gelo­vi­gen en spoort hen aan om bij alles wat ze ondernemen bewust te leven over­een­koms­tig hun geloof. Tege­lijk nodigt de Kerk alle mensen van goede wil uit van deze leer kennis te nemen, want deze wil een mens­vi­sie bie­den die een verrij­king is voor het maat­schap­pe­lijke leven.

Bron: www.deboog.nl/chris­te­nen-in-de-samen­le­ving