Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geslaagde jubileumbijeenkomst

Jubileumbundel verschenen

gepubliceerd: zondag, 2 december 2018
Geslaagde jubileumbijeenkomst

De jubileum­bij­een­komst bracht een eerbe­toon aan prof. dr. Gerard van Wissen, de eerste voor­zit­ter van het Centrum. De nieuwe bundel (150 pagina’s) geti­teld ‘De grond­slag van de Katho­lie­ke Sociaal Leer’, is een postume bijdrage van prof. dr. Gerard van Wissen (overle­den in 2014). Deze, 140 pagina's dikke bijdrage, bevat een inlei­ding op het katho­liek sociaal denken, de aard en de indeling van de Katho­lie­ke Sociale Leer, diens bronnen (geloof en rede), de natuurwet en het natuur­recht. Met meer dan 200 voetnoten is dit wederom een gedegen werk­stuk van Gerard van Wissen.

Tevens bevat de bundel van zijn hand een door hem ver­zorgde lezing over de ‘Oorsprong en ont­wik­ke­ling van de Sociale Leer van de Kerk'. Dit was de inlei­ding die hij op 24 januari 2008 in Antwerpen hield bij gelegen­heid van het ver­schij­nen van de Neder­landse vertaling van het Com­pen­dium van de Sociale Leer van de Kerk. Om compleet te zijn is, in een bijlage door diaken Philip Weijers, een over­zicht gegeven van de 'Structuurbeginselen van de Katho­lie­ke Sociale Leer'.