Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jubileumbijeenkomst 10 jaar CSLK

Lezingen en presentatie van de nieuwe bundel

gepubliceerd: vrijdag, 19 oktober 2018
Jubileumbijeenkomst 10 jaar CSLK

Op vrij­dag­mid­dag 30 no­vem­ber is er een jubileum­bij­een­komst bij gelegen­heid van het 10-jarig bestaan van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK), op 5 mei opgericht door mgr. Dr. J. Punt, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam. Prof. Dr. Gerard van Wissen werd gevraagd om lei­ding te geven aan dit Centrum waar­van hij vanaf het eerste uur de grote voortrekker en inspirator was tot aan zijn over­lij­den in 2014.

Tijdens de jubileum­bij­een­komst wordt middels lezingen een eerbe­toon gebracht aan Gerard van Wissen. Tevens wordt die mid­dag de nieuwe bundel (ruim 140 pagina’s) ge­pre­sen­teerd met daarin centraal een om­vang­rij­ke tekst van Gerard van Wissen over de grond­slag van de Katho­lie­ke Sociale Leer.

Oprich­ting in 2008

Op 5 mei 2008 heeft de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. Dr. J. M. Punt, het “Centrum voor de sociale leer van de Kerk” (CSLK) opgericht. Het Centrum heeft tot doel het bestu­de­ren, verdiepen en verbrei­den van de sociale leer van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, zoals die met name tot uiting komt in de do­cu­menten van de ver­schil­lende pausen, om daar­mee een bijdrage te leveren aan de opbouw van een meer recht­vaar­dige samen­le­ving in Neder­land en daar­bui­ten.

De oprich­ting van het Centrum voor de Katho­lie­ke Sociale Leer werd geïnspireerd door de do­cu­menten en de principes van de katho­lie­ke sociale traditie. Maar bovenal werd zij geïnspireerd door mensen, één mens in het bij­zon­der: Prof. Dr. Gerard van Wissen. Hij was vanaf het eerste uur de grote voortrekker en inspirator. Van 2008 tot aan zijn over­lij­den in 2014 was hij onze en­thou­sias­merende voor­zit­ter. Nu wij in 2018 het tien­ja­rig jubileum van het CSLK vieren, is het passend en juist om een eerbe­toon te brengen aan Gerard van Wissen.

Nieuwe bundel

Tijdens de bij­een­komst wordt de nieuwe bundel (ruim 140 pagina’s) ge­pre­sen­teerd met daarin centraal een om­vang­rij­ke tekst van Gerard van Wissen over de grond­slag van de Katho­lie­ke Sociale Leer. Deze postume bijdrage ver­woordt in essentie de basis voor de visie van de Kerk op de inrich­ting van de samen­le­ving, als ver­woord in haar sociale en­cy­clie­ken, beginnend bij Rerum Novarum tot aan Laudato Si’ van paus Fran­cis­cus.

Voor­af­gaand aan de pre­sen­ta­tie van de bundel zal Dr. Eduard Kimman SJ een voor­dracht hou­den over paus Fran­cis­cus en de sociale bood­schap van de Kerk. Pater Kimman is als adviseur betrokken bij het CSLK en directeur van de Pau­se­lijke Missie­werken Neder­land. Eerder hoog­le­raar aan de VU en de Radboud Uni­ver­si­teit, se­cre­ta­ris-generaal Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

Pro­gram­ma

13.00 uur Ontvangst en registratie
13.30 uur Opening en inlei­ding door drs. Victor Scheffers, voor­zit­ter CSLK
13.45 uur ‘Paus Fran­cis­cus en de sociale bood­schap van de Kerk’, pater Kimman SJ
14:30 uur Pre­sen­ta­tie van de bundel ‘De grond­slag van de Katho­lie­ke Sociale Leer’
15:00 uur Aanbie­den van de bundel aan mgr. Dr. J. Punt en familie Van Wissen
15:10 uur Reactie van mgr. Dr. J.M Punt en afslui­ting door de voor­zit­ter
15:30 uur Vespers, voor­gan­ger mgr. Dr. J. Punt
15.45 uur Afslui­ting, ont­moe­ting en borrel
17.00 uur Einde

Details

Wanneer: 30 no­vem­ber 2018
Tijd: 13.00 - 17.00 uur
Toegang: vrij, na afloop deur­col­lec­te (ter bestrij­ding van de onkosten)
Plaats: De Tilten­berg, Zil­ker­duin­weg 375, 2114 AM, Vo­ge­len­zang
Aanmel­den: vóór 15 no­vem­ber 2018 via info@cslk.nl of via 0252-345345 (De Tilten­berg)