Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wereld heeft niets geleerd van financiële crisis

Vaticaan pleit voor een meer rechtvaardige economie

gepubliceerd: vrijdag, 18 mei 2018
Wereld heeft niets geleerd van financiële crisis

Volgens het Vati­caan heeft de wereld geen lessen getrokken uit de fi­nan­ciële crisis die tien jaar gele­den uitbrak. In plaats van een meer recht­vaar­dige economie te installeren, is die nog altijd immoreel, klinkt het in een zes­tien pagina's tellende beleidsnota van de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer.

Er was een "moge­lijk­heid om een nieuwe economie te ont­wik­ke­len, met meer aan­dacht voor ethische principes, en een nieuwe regel­ge­ving voor fi­nan­ciële ac­ti­vi­teiten, die de roof­zuch­tige en speculatieve aspecten zou neutraliseren", staat er in het do­cu­ment 'Oeconomicae et pecuniariae quaestiones' (Eco­no­mische en fi­nan­ciële kwesties), dat de paus heeft goedge­keurd. Die kans werd niet benut, volgens het Vati­caan. "Soms lijkt het zelfs alsof er een op­per­vlak­kig, kortzich­tig egoïsme is terug­ge­keerd dat het alge­meen wel­zijn negeert en niet geïn­te­res­seerd is in het creëren en ver­sprei­den van wel­vaart", klinkt het.

Belas­tingparadijzen wor­den volgens het Vati­caan nog te vaak gebruikt door criminele organi­sa­ties, ten koste van de armen. Instru­menten zoals fi­nan­ciële derivaten beschouwt het Vati­caan dan weer als een soort van tijd­bom­men, "die vroeg of laat zullen ontploffen en de ge­zond­heid van de fi­nan­ciële markten vergif­tigen."

De kerk­staat gaat ook hard tekeer tegen bankiers. "Ook wanneer velen per­soon­lijk vol goede en legitieme be­doe­lin­gen han­de­len, mag niet onopgemerkt blijven dat de fi­nan­ciële industrie vandaag een plaats is waar egoïsme en mis­bruik het po­ten­tieel hebben om het alge­meen belang te scha­den."

En ook politici wor­den gewaar­schuwd: zij mogen niet vergeten dat ze niet aan de macht zijn om de fi­nan­ciële wereld te dienen, luidt het. In het do­cu­ment pleit het Vati­caan voor striktere fi­nan­ciële regel­ge­ving. De fi­nan­ciële industrie wordt be­schre­ven als "een plek waar zelf­zuch­tig­heid en machts­mis­bruik het po­ten­tieel hebben de ge­meen­schap erns­tig te bescha­digen."

Sinds de uitbraak van de fi­nan­ciële crisis na de val van Lehman Brothers in 2008, heeft Paus Fran­cis­cus al ver­schil­lende keren opge­roe­pen tot een meer recht­vaar­dig eco­no­misch systeem. Hij heeft ook al meermaals uit­ge­haald naar de oneer­lijke mechanismen in de fi­nan­ciële industrie. Som­mi­gen van zijn rechtse tegen­stan­ders, vooral in de Verenigde Staten, noemen hem "een communist."