Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bundelreeks Religie en veiligheid

Deel II: Weg van geweld

gepubliceerd: donderdag, 14 december 2017
Bundelreeks Religie en veiligheid

In zijn bijdrage analyseert Fred van Iersel de com­ple­xi­teit en gelaagd­heid van relaties tussen religie en conflict op basis van een conceptuele analyse van het conflict­be­grip. Waar hebben we het eigen­lijk over, als we over religie, conflict en ver­ban­den tussen beide spreken?

Patrick de Pooter formuleert de katho­lie­ke visie op de schei­dingtussen kerk en staat en de daar­mee verbon­den relatie tussen religie en conflict. Theo de Wit ontleedt het idee van de vei­lig­heids­be­hoef­te en legt in een scherpe analyse een aantal onvermoede reli­gi­euze aspecten van het seculiere vei­lig­heids­denken bloot.

Policy advisor van Pax Christi Inter­na­tio­nal, Paul Lansu gaat, ten slotte, in op het denken en spreken van de katho­lie­ke Kerk over oorlog. Lansu levert hierbij een bijdrage aan het nood­za­ke­lijke en actuele door­denken van de chris­te­lijke opgave bij uitstek: de vijand lief te hebben.