Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Encycliek Populorum Progressio 50 jaar

Over de ontwikkeling van de volken

gepubliceerd: maandag, 20 maart 2017
Encycliek Populorum Progressio 50 jaar

Op het CSLK Blog geeft Victor Scheffers, voor­zit­ter van het CSLK, een be­schou­wing over 50 jaar Populorum Progressio. Hij stelt in zijn slot dat met de in­te­gra­tie van Justitia et Pax in het nieuwe Vati­caanse di­cas­te­rie Ad In­te­gram Humanam Progressionem Foven­dam, paus Fran­cis­cus de Kerk een nieuw instru­ment heeft gegeven om de basisge­dachte uit Populorum Progressio, “de be­vor­de­ring van de in­te­grale ont­wik­ke­ling van iedere mens”, centraal te stellen in de toepas­sing van de Katho­lie­ke Sociale Leer.

Hulp­bis­schop mgr. J. Hendriks schrijft het volgende op zijn web­si­te:

Op 26 maart 2017 vieren we de vijf­tigste ver­jaar­dag van de En­cy­cliek Populorum Progressio van de Z. Paus Paulus VI. In het licht van onder meer de vluch­te­lingen­proble­matiek zou deze En­cy­cliek herlezen moeten wor­den. De paus zelf voorspelde dat velen zijn do­cu­ment een ‘utopie’ zou­den vin­den (n. 79). Maar de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio geeft concrete invulling aan dit verlangen naar een meer solidaire wereld door de ‘Humanitaire corridors’.

Kernzin uit het do­cu­ment: ont­wik­ke­ling is de nieuwe naam voor vrede. Juist deze dagen kwam het bericht dat ook Frank­rijk meedoet met het ini­tia­tief van de humanitaire corridors die voor­zien in het screenen van vluch­te­lingen die op een veilige manier in vei­lig­heid wor­den gebracht.

Ontwik­ke­lingssamen­wer­king

De voor­stel­len van de En­cy­cliek Populorum Progressio waren nogal radicaal. Toch kreeg de En­cy­cliek een breed en warm welkom bij ver­schij­nen al werd de grote lijn van dit schrijven niet in de daad om gezet. Zeker, we zijn in de lijn van Populorum Progressio naar het bijstaan van arme lan­den meer gaan kijken als ‘ontwik­ke­lingssamen­wer­king’ dan als paternalis­tische hulp aan arme mensen.

Inter­nationale soli­da­ri­teit

Maar de wereld­si­tua­tie is nog ver van een inter­nationale samen­wer­king met een nieuwe rechts­orde en een (ver­ster­king van) uni­ver­seel gezag, zoals de paus voorstelt; de inter­nationale soli­da­ri­teit die volgens de paus bevor­derd moet wor­den met alle mid­de­len - ook door geld en goe­de­ren te delen en daar zelfs extra belas­tingen voor op te leggen in de rijke lan­den - is ver te zoeken.

Als mensen geen toegang krijgen tot wel­vaart...

Maar wat zeker herken­baar is, zijn de gevolgen die de paus schetst, als we niet tot een eer­lijker ver­de­ling van de wel­vaart komen en alle mensen niet tot dezelfde mid­de­len en moge­lijk­he­den toegang krijgen: versto­ring van de vrede, vluch­te­lingen­stro­men. Als we niet in staat zijn een globale samen­le­ving te scheppen waarin ieder mens mee kan doen, zullen we dan wel in staat zijn de muren hoog genoeg te bouwen om ieder buiten te hou­den die van onze wel­vaart wil profic­te­ren?

Citaten

Enkele kerncitaten uit de En­cy­cliek:

De al te grote eco­no­mische, sociale en culturele onge­lijk­heid tussen de volken, is de oor­zaak van span­ningen en con­flic­ten en levert een groot gevaar op voor de vrede (n. 76).

Deze inter­nationale samen­wer­king op wereld­ni­veau vereist in­stel­lingen, die haar voor­be­rei­den, ordenen en er lei­ding aan geven om tenslotte te komen tot een nieuwe juri­dische orde, die alge­meen wordt aanvaard (n. 78).

Het ontwik­ke­lings­werk, ondernomen in een gemeen­schappe­lijke arbeid, zal de volken dichter bij elkaar brengen, wanneer alle bur­gers, vanaf de rege­rings­lei­ders en gezags­dra­gers tot en met de een­vou­digste expert, bezield zijn door broe­der­lijke liefde en het oprechte verlangen koes­te­ren, een uni­ver­se­le wereldbescha­ving op te bouwen. Dan zal een dialoog kunnen beginnen, die als middel­punt heeft niet de producten of de techniek, maar de mens zelf (n. 73).

Staatslie­den, op u rust de plicht, in uw gemeen­schappen het elan te wekken voor een nauwere wereldsoli­da­ri­teit en de bur­gers ertoe te brengen om de nodige belas­tinghef­fing op hun luxueuze uitgaven te aan­vaar­den ten­ein­de de ontwik­ke­ling van de volken te bevor­de­ren en de vrede te handhaven (n. 84).

(bron: www.arsacal.nl)