Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK






RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kardinaal P. Turkson ontvangt bundel over Laudato Si

Ronde Tafelgesprek over de encycliek Laudato Si

gepubliceerd: woensdag, 31 augustus 2016

Op dins­dag 30 au­gus­tus orga­ni­seer­de Stich­ting Justice and Peace Neder­land een besloten Ronde Tafel­ge­sprek over de sociale en­cy­cliek Laudato Si'. Hierbij aanwe­zig was Kar­di­naal P. Turkson, presi­dent van de Pau­se­lijke Raad voor Ge­rech­tig­heid en Vrede. De kar­di­naal vatte de en­cy­cliek samen en onder­streepte het belang van een in­te­grale bena­dering voor klimaat­ver­an­de­ring die ook de men­se­lijke en sociale dimensies res­pec­teert.

Ver­vol­gens wer­den de aanwe­zigen gevraagd hun visie op de en­cy­cliek te geven en aan te geven hoe zij in Neder­land op syste­ma­tische en diep­gaande wijze aan­dacht aan deze cruciale en­cy­cliek kunnen geven.

Voor­af­gaand aan deze ont­moe­ting heeft de sa­men­stel­ler, bestuurslid diaken Philip Weijers, de kar­di­naal een exemplaar mogen aanbie­den van de bundel 'De zorg voor het gemeen­schap­pe­lijk huis'. Deze bundel met be­schou­wingen over de en­cy­cliek Laudato Si' is door het CSLK in april 2016 uit­ge­bracht. In­for­ma­tie over deze bundel staat hier.