Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Roomsch socioloog - Sociale bisschop

Biografie van bisschop Joannes Aengenent

gepubliceerd: donderdag, 30 juni 2016
Roomsch socioloog - Sociale bisschop

Donder­dag 29 juni werd in de Tilten­berg een mid­dag-symposium gehou­den, georga­ni­seerd door het Centrum voor de Sociale leer van de Kerk, ter ere van de pas ver­sche­nen publi­ca­tie van CSLK bestuurslid dr. Erik Sengers over de sociale bis­schop Joannes Aengenent. Onder de aanwe­zigen Kar­di­naal Adrianus Simonis, Apos­to­lisch Nuntius Aldo Cavalli, emeritus hulp­bis­schop Jan de Kok, achterneven en -nichten van bis­schop Aengenent.

De volgende sprekers kwamen aan het woord:

  • Victor Scheffers: pre­sen­ta­tie
  • Rudi te Velde: Neothomisme als cultuurkri­tiek voor poli­tiek, economie en samen­le­ving
  • Ellie Smole­naars: Normatieve socio­lo­gie of hoe de samen­le­ving zou kunnen zijn
  • Radek Ruhlmann: katho­lie­ke sociale leer en het mondiale kapitalisme
  • Aanbie­ding van het boek en aan­slui­tend gezellig samen­zijn

Daarna kreeg mgr. dr. J. Hendriks het eerste exemplaar van de biografie overhan­digd van fami­lie­le­den van bis­schop Aegenent. Hier een citaat uit de toe­spraak van de hulp­bis­schop.

“De bete­ke­nis van Aengenent als socioloog en sociale bis­schop wordt in de disser­ta­tie van Sengers uit­voerig be­spro­ken. Het beeld dat tot op heden bestond van een meer ‘progressieve’ Poels en Ariëns tegen­over een eer­der behou­dende Aegenent is dui­de­lijk ge­nu­an­ceerd. Het is van belang dat de publi­ca­ties over die beide grote katho­lie­ke sociale voor­vech­ters nu een waar­dig pendant hebben gekregen in dit werk over Aengenent. De lijn van Aengenent is hel­der: als socioloog, als adviseur en als be­stuur­der baseert hij zich steeds dui­de­lijk op de katho­lie­ke sociale leer zoals die zich sinds de En­cy­cliek Rerum Novarum (1891) van paus Leo XIII heeft ont­wik­keld. In die zin heeft hij zich altijd als rooms-katho­liek socioloog ge­presen­teerd. Dr. Erik Sengers heeft de centrale denk­beel­den en de merites van de ge­schrif­ten van Aengenent met name op gebied van socio­lo­gie en psycho­lo­gie, alsmede diens bemoeienis met tal van sociale kwesties hel­der in het licht gesteld en er met waar­de­ring over ge­schre­ven.”

Meer in­for­ma­tie

Dr. Erik Sengers, ROOMSCH SOCIOLOOG - SOCIALE BISSCHOP Joannes Aengenent als ideoloog en be­stuur­der van de katho­lie­ke sociale bewe­ging 1873-1935,ver­sche­nen bij uit­ge­ve­rij Verloren in Hilversum.