Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De zorg voor het gemeenschappelijk huis

Laudato Si nader beschouwd

gepubliceerd: dinsdag, 26 april 2016

In de­cem­ber 2015 sloten de wereld­lei­ders in Parijs een naar zeggen his­to­risch klimaatak­koord. Bij de pre­sen­ta­tie stelde men dat “het akkoord een omme­keer in de ge­schie­de­nis is”. Critici stel­den daar tegen­over dat het akoord zeker niet volle­dig is en de arme lan­den er weinig mee zullen opschieten. Het akkoord gaat dan ook niet echt in op de wer­ke­lijke oor­zaken van de klimaat­cri­sis; de mens zelf die het voort­be­staan van de schep­ping in snel tempo bedreigt.

In de maand mei voor­af­gaand aan de klimaat­con­fe­ren­tie, werd de en­cy­cliek Laudato Si’ van paus Fran­cis­cus uit­ge­bracht. Dit do­cu­ment gaat diep in op de oor­zaken van de klimaat­pro­ble­ma­tiek. De paus schuwt niet de rol van de mens in deze eco­lo­gische crisis te noemen. In ruim 140 pagina’s wordt een compleet beeld geschetst van oor­zaak en gevolg. De en­cy­cliek pleit voor een in­te­grale eco­lo­gie, dwz een eco­lo­gie van milieu, economie en maat­schap­pij die gericht is op het algemene wel­zijn van heel de mens­heid. Deze pau­se­lijke rondzend­brief besluit met het benoemen van richt­lij­nen om te komen tot wer­ke­lijke oplos­singen; de paus gebruikt daarbij de term ‘eco­lo­gische beke­ring’.

Laudato Si’ wordt in zijn bete­ke­nis door kenners gelijk­ge­steld met de eerste sociale en­cy­cliek ‘Rerum novarum’ die in 1891 de aanzet gaf tot een ingrijpende her­zie­ning van de rechten van de arbei­ders; een her­zie­ning die tot op de dag van vandaag voor een ieder herken­baar is.

Bundel

Naar aan­lei­ding van het ver­schij­nen van de en­cy­cliek heeft het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) een bundel samen­ge­steld. De titel van de bundel luidt: ‘De zorg voor het gemeen­schap­pe­lijk huis’ en bespreekt in een 8-tal artikelen (ruim 145 pagina's) vanuit diverse gezichts­pun­ten deze ver­rei­kende en­cy­cliek Laudato Si’:

 • Ing Ph. Weijers BScR, voor­woord
 • Mgr. Dr. J. Punt, paus Fran­cis­cus en het milieu
 • Drs. P. Tolsma - Duur­zaam­heid en de sociale leer van de Kerk
 • Drs. G. Dilweg, De fran­cis­caanse in­spi­ra­tie achter Laudato Si’
 • Dr. J. Verburgt, Rela­ti­vis­me en cultuurkri­tiek
 • Drs. C. van Beuningen - Laudato Si’ en de vernieu­wing van het katho­lie­ke sociale
  denken
 • Prof. Dr. F. van Iersel, Veran­dert de en­cy­cliek Laudato Si’ de katho­lie­ke variant van
  de ‘recht­vaar­dige oorlog’?
 • Prof. Dr. F. van Iersel, De positie van het Vati­caan tegen­over de theorie van de
  ‘recht­vaar­dige oorlog’ – actuele ont­wik­ke­lingen na de en­cy­cliek Laudato Si’
 • Dr. W. Speelman, Herstel mijn huis
 • Bijlagen:
  > De gebe­den uit de en­cy­cliek Laudato Si'
  > Inhoudstabel en­cy­cliek Laudato Si’
  > Laudato Si’ - een uit­ge­breide samen­vat­ting

Be­stel­lingen

Be­stel­lingen kunnen wor­den opge­ge­ven via email: info@cslk.nl, vermeld daarbij uw post­a­dres. De prijs van de bundel is € 9,95; de verzend­kos­ten zijn € 3,48. Betaling vooruit, als bevesti­ging van uw be­stel­ling, op IBAN bankreke­ning­num­mer: NL89 INGB 0004 9863 52 t.n.v. Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK), Vo­ge­len­zang, o.v.v. Bundel ‘Laudato Si’. Zodra uw betaling ont­van­gen is en de bundels be­schik­baar komen van de drukkerij, wordt uw be­stel­ling verstuurd naar het in uw email opge­ge­ven post­a­dres.