Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Lezingen/boekpresentatie over bisschop J. Aengenent

Joannes Aengenent en de katholieke sociale beweging

gepubliceerd: dinsdag, 22 maart 2016
Lezingen/boekpresentatie over bisschop J. Aengenent

Joannes (Jan) Aengenent was bis­schop van Haar­lem van 1928 tot 1935. De 25 jaar daarvoor was hij professor in de socio­lo­gie aan het semi­na­rie Warmond. In deze tijd werd hij - als se­cre­ta­ris van de Neder­landse Katho­lie­ken­da­gen en adviseur van de Katho­lie­ke Sociale Actie - de spil in de katho­lie­ke sociale bewe­ging, waarvoor hij als auteur de ideo­lo­gische grond­slag legde. Aengenent schreef over de ver­schil­lende vraag­stukken die opkwamen als gevolg van de modernise­ring van de Neder­landse samen­le­ving (arbei­ders, economie, emanci­patie van vrouwen).

Als bis­schop sti­mu­leerde hij de vrouwen­be­we­ging De Graal, streed hij tegen het natio­naalso­cia­lis­me en gaf hij impulsen aan het reli­gi­euze leven in het bisdom. Op basis van archief­on­der­zoek en privécol­lec­ties schetst auteur Erik Sengers het beeld van een man die uit zeer een­vou­dige ver­hou­dingen op zou klimmen tot een ge­res­pec­teerd be­stuur­der en intellectueel. Dit boek beschrijft het leven en werk, maar vooral de in­spi­ra­tie van deze enigszins vergeten voorman van het sociaal-katho­li­cisme in het interbellum.

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk nodigt u van harte uit om de pre­sen­ta­tie van dit boek bij te wonen. Tijdens deze pre­sen­ta­tie zal de actuele rele­vantie van de thema’s die Aengenent behandelde centraal staan. Wat kunnen zijn ge­dach­te­goed en in­spi­ra­tie bijdragen aan de maat­schap­pe­lijke problemen van onze tijd, en de be­trok­ken­heid van de kerk daarbij? Het eerste exemplaar zal door familie van Aengenent na afloop wor­den aangebo­den aan Mgr. Dr. Jan Hendriks, hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Datum 29 juni 2016, deur open 13:30 uur, aan­vang 14:00 uur; locatie de Tilten­berg.

Gratis toegang, deur­col­lec­te voor het CSLK, beves­tig uw aanwe­zig­heid op info@cslk.nl.

Agenda

  • Victor Scheffers: pre­sen­ta­tie
  • Rudi te Velde: Neothomisme als cultuurkri­tiek voor poli­tiek, economie en samen­le­ving
  • Ellie Smole­naars: Normatieve socio­lo­gie of hoe de samen­le­ving zou kunnen zijn
  • Radek Ruhlmann: katho­lie­ke sociale leer en het mondiale kapitalisme
  • Aanbie­ding van het boek en aan­slui­tend gezellig samen­zijn

Personalia

  • Radek Ruhlmann MBA is werk­zaam voor de Chinese Agricultural Bank in Lu­xem­burg
  • Drs. Victor Scheffers is voor­ma­lig directeur van Justitia et Pax www.justiceandpeace.nl
  • Dr. Ellie Smole­naars is sociologe en jour­na­liste www.ellie-smole­naars.net
  • Prof. dr. Rudi te Velde is bij­zon­der hoog­le­raar namens de Stich­ting Thomas More aan de Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam www.thomasmore.nl

Gegevens boek

Erik Sengers: Roomsch Socioloog – Sociale Bis­schop

Joannes Aengenent als ideoloog en or­ga­ni­sa­tor van de katho­lie­ke sociale bewe­ging 1873-1935

Hilversum: uit­ge­ve­rij Verloren € 29,- www.verloren.nl

Boek verkrijg­baar in de boek­han­del, via de uitgever of bij de auteur dr.sen­gers@hotmail.com