Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geroepen om te delen

In gesprek over de economische crisis, Abdij van Egmond

gepubliceerd: woensdag, 17 september 2014
Geroepen om te delen

Volgens onze rege­rings­lei­ders klimt de economie lang­zaam uit het dal. Feit blijft echter wel, dat er de afgelopen jaren flink is bezuinigd op sociale voor­zie­ningen en dat bescher­ming van het milieu naar de ach­ter­grond is gedrongen. Net als vele anderen in Neder­land, zijn ook de reli­gi­euzen – de zusters, broe­ders, paters en monniken – diep bezorgd over de eco­no­mische crisis die ons land sinds 2008 in haar greep houdt. De reli­gi­euzen in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam nodigen u graag uit voor een gesprek over een eer­lijke en duurzame economie.

Tegen de ach­ter­grond van de eco­no­mische crisis hebben de reli­gi­euzen in Neder­land een open brief ge­schre­ven over de economie. Die brief werd op 10 mei 2014 ge­pre­sen­teerd.

Een crisis is bij uitstek een ‘moment van de waar­heid’, een gelegen­heid om te zoeken naar ant­woor­den op dieper­lig­gende vragen die door de crisis aan de opper­vlak­te zijn geko­men. Wat is echt van waarde? Hoe willen we ons in de samen­le­ving tot elkaar ver­hou­den? Hoe zorgen we voor een leef­ba­re toe­komst voor ie­der­een, niet alleen hier, maar ook elders?

We beseffen dat er geen simpele ant­woor­den zijn. Maar als mensen die gewor­teld zijn in een lange reli­gi­euze traditie, geloven we dat we kunnen bouwen op de woor­den van Jezus van Nazareth en kunnen voort­bou­wen op ant­woor­den die gene­ra­ties voor ons hebben gegeven. Deze brief is de aan­lei­ding om ook in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in gesprek te gaan over een eer­lijke economie en over de vraag hoe wij daaraan kunnen bijdragen.

Een 4 tal lezingen in de Abdij van Egmond op zater­dag 8 no­vem­ber om 13:30 uur, tot 16:45 uur. Bestemd voor allen die zich vanuit chris­te­lijke in­spi­ra­tie willen inzetten voor een eer­lijke economie: pa­ro­chi­anen die actief zijn in de caritas, pastores, reli­gi­euzen en mis­sio­na­rissen.

Aanmel­ding op cmbr@knr.nl, deelname a € 5,00.

Locatie: Bene­dic­tushof (Sint-Adelbert­ab­dij) Venne­wa­tersweg 27 a Egmond-Binnen.