De studiemiddag over "De mens in de zorg" mocht zich verheugen in ruim 75 aanwezigen. Onder leiding van dagvoorzitter Roel van der Voort belichten vier sprekers het thema.
"> De studiemiddag over "De mens in de zorg" mocht zich verheugen in ruim 75 aanwezigen. Onder leiding van dagvoorzitter Roel van der Voort belichten vier sprekers het thema.
" /> CSLK - Nieuws

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Aandacht voor de mens in de zorg

Geslaagde studiemiddag op vrijdag 23 mei

gepubliceerd: zaterdag, 24 mei 2014
Aandacht voor de mens in de zorg

De studie­mid­dag over “De mens in de zorg” mocht zich verheugen in ruim 75 aanwe­zigen. Onder lei­ding van dagvoor­zit­ter Roel van der Voort belichten vier sprekers het thema.

Als eerste spreker stelde Martin Buijsen, hoog­le­raar aan de Erasmus Uni­ver­si­teit, de fun­da­men­tele vragen aan de orde, zoals de morele status van de  ge­zond­heids­zorg, de keuze van het mens­beeld bij recente stelselwijzi­gingen, de omvang van de nood­za­ke­lijke ge­zond­heids­zorg, de gelijke kansen op toegang tot de zorg, de effecten van de markt­wer­king en de verschillen die kunnen ontstaan bij gelijke zorg­be­hoef­ten en tenslotte recht­vaar­dig­heid als er sprake is van rantsoene­ring van de zorg. 

Fred van Iersel, theoloog en bij­zon­der hoog­le­raar vraag­stukken gees­te­lij­ke ver­zor­ging bij de krijgs­macht aan de Facul­teit Katho­lie­ke Theo­lo­gie van Tilburg, bekeek het thema op uit­voerige wijze vanuit de Sociale Leer van de Kerk; hoe is de men­se­lijke waar­dig­heid, hét basis­prin­ci­pe van de Sociale Leer, in de hui­dige Zorg gewaarborgd?

Hoe wordt deze waar­dig­heid wordt gegaran­deerd bij de uit­voe­ring van de Wet maat­schap­pe­lijke onder­steu­ning besprak Erik Sengers, staflid Dienst caritas bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, spreken. Aan de hand van de WMO aanpak in Am­ster­dam-Zuid wer­den kri­tische aan­te­keningen gemaakt bij de rol van de plaat­se­lijke over­heid in het werven van vrij­wil­li­gers ten behoeve van de WMO werk­zaam­he­den en het, omwille van louter bezuinigen, buitenspel zetten van het maat­schap­pe­lijke mid­den­veld. De zgn. kan­teling van de ge­zond­heids­zorg, waarbij niet meer uit­ge­gaan wordt van puur zor­gaanbod als recht, werd genoemd als een gegeven waarbij de over­heid steeds meer binnen dringt in de privacy van de zorgbehoevende bur­ger. 

De vierde bijdrage kwam van Thea Broens, als verpleeg­kun­dige pijnspecialst werk­zaam in de zorg, en betrof de men­se­lijk­heid in de dage­lijkse zorg. Zij stelde dat de intrede van de kwali­teits­zorg processen en protocollen een centrale plaats kregen in de zorg, gepaard gaande met een grote admi­ni­stra­tieve last ten behoeve externe controle. Door de markt­wer­king wer­den zgn. behandelproducten gede­fi­ni­eerd, concurrentie tussen zieken­hui­zen ontstond en de rol van de ziekte­kos­tenverzeke­raar werd steeds groter. De mens als subject van de zorg werd steeds meer een object ervan. Een pleidooi werd gehou­den voor meer men­se­lijk­heid, een in­te­grale bena­dering in de zorg voor de mens.

Na de vier inlei­dingen ontstond er een leven­dige dis­cus­sie met de zaal, een geslaagde mid­dag. Het centrum hoopt met deze studie­mid­dag een bijdrage gegeven te hebben aan de dis­cus­sie over een mens­waar­dige vorm­ge­ving van de Zorg in de toe­komst. De lezingen wor­den ge­pu­bli­ceerd in de serie Publi­ca­ties van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk.