Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bundel van de studiedag Afscheid van het neoliberalisme?

gepubliceerd: maandag, 17 maart 2014
Bundel van de studiedag Afscheid van het neoliberalisme?

De bundel 'Afscheid van het ‘neoliberalisme’? Nieuwe waar­den in de poli­tiek?' geeft een ver­slag van de studie­mid­dag waarin aan­dacht werd besteed op partij pro­gram­ma ont­wik­ke­lingen ter zake in de twee poli­tieke partijen, de PvdA en het CDA. De bundel bevat de 4 lezingen als mede de 2 rapporten van de Wiarda Beckman Stich­ting van de PvdA en van het CDA bestuur afdeling Friesland.

In de samen­le­ving, in de economie en de poli­tiek vindt een herij­king plaats van normen en waar­den. Het is dui­de­lijk gebleken dat zon­der een adequaat ethisch kader personen en instituties ontsporen. Dit besef is ver­sterkt door het dui­de­lijk falen van het zgn ‘neoliberalisme’, waarbij steeds meer (over­heidstaken) bij de markt kwamen te liggen. Immers ook de markt moet ethisch wor­den inge­kaderd, want an sich kent deze niet of nau­we­lijks normen en waar­den.

Op deze studie­mid­dag werd de aan­dacht gericht op ont­wik­ke­lingen ter zake het thema bij twee poli­tieke partijen. In de PvdA lijkt er weer meer oog te komen voor het belang van normen en waar­den als grond­slag voor de poli­tiek, verwezen wordt naar de resolutie 'Over wat van waarde is'. Bij het CDA is vooral energie gestopt in de vernieu­wing van de beginselen, verwezen wordt naar het rapport 'Rijnlands Denken en Doen', van de werk­groep van CDA-Friesland. Beide stukken raken ook aan het katho­liek sociaal denken. Ook hierin vindt de laatste jaren een revitalise­ring plaats en een vernieuwd door­den­king van de samen­le­ving vanuit de chris­te­lijke sociale ethiek.

De beide rapporten zijn door de opstellers behandeld en ver­vol­gens door het CSLK beschouwd vanuit de Katho­lie­ke Sociale Leer. De lezingen zijn:

  • Rene Cuperus (PvdA, WBS), Over wat van waarde is.
  • Gerard van Wissen (CSLK), reactie op de lezing vanuit de Katho­lie­ke Sociale Leer.
  • Hein Pieper (CDA), Rijnlands Denken en Doen.
  • Fred van Iersel (CSLK), reactie op de lezing vanuit de Katho­lie­ke Sociale Leer.

De 4 lezingen en rapporten zijn ge­pu­bli­ceerd in een bundel van 132 pagina's in de serie Publi­ca­ties van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk. Be­stel­lingen kunnen wor­den opge­ge­ven via email: @info@cslk.nl. De prijs van de bundel is € 9,95 en de verzend­kos­ten zijn € 2,24.