Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


“Het uur van actie heeft geslagen: het leven van zoveel on­schul­dige kin­de­ren, het mens­waar­dig bestaan van zoveel onge­luk­kige ge­zin­nen, de vrede in de wereld, de toe­komst van de bescha­ving, dit alles staat op het spel. Laten dus alle mensen en alle volken hun verant­woor­de­lijk­heid voor deze be­lang­rijke zaak op zich nemen.”Bundel symposium Van Oorlog naar Vrede
dinsdag, 12 september 2023
Precies 1 jaar na het begin van de oorlog tegen Oekraïne hield het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) op 24 februari 2023 een symposium over Van oorlog naar Vrede”. Het is de vraag die ons allen wel moet bezig hou­den: hoe moet het ver­der, daar in Oekraïne? Zoals gebruike­lijk wordt een bundel van het symposium samen­ge­steld en deze bundel (125 pagina’s) is nu be­schik­baar. De inhoud omvat naast de gehou­den lezingen enkele toe­ge­voegde artikelen:
  • E. Sengers - Inlei­ding
  • mgr. E. de Jong - Een jaar oorlog in de Oekraïne: hoe te komen van conflict tot samen­wer­king?
  • G. Jelsma - Oorlog in Oekraïne en de Neder­landse krijgs­macht
  • J. Peters - Wegen naar een toe­komst van vrede en vei­lig­heid
  • E. Sengers - Chris­te­lijke vredes­po­li­tiek
  • E. Sengers - JUSTITIA ET PAX
  • F. van Iersel - Uitspraken over oorlog en vrede van Paus Fran­cis­cus
  • E. Sengers - Het appèl van de radicale vredes­theo­lo­gie: Paus Fran­cis­cus en Thomas Merton
  • J. Rumph - De mili­tai­re strategie van de democra­tische Europese Unie
  • mgr. J. Hendriks - Slot­woord
Prof. dr. Fred van Iersel overleden
De Sociale Leer van de Kerk lag hem na aan het hart
vrijdag, 28 juli 2023
Bedroefd hebben we kennis geno­men van het over­lij­den van Fred van Iersel, bestuurslid van het CSLK. Prof. emeritus dr. Fred van Iersel werd geboren op 28 juli 1954 te Geldrop. Op 3 de­cem­ber 2000 werd hij tot diaken gewijd voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Be­gon­nen in 2010 als lid van de Raad van Advies van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk, werd hij begin 2017 lid van het bestuur. Fred was ook dio­ce­saan functiona­ris voor de Sociale Leer van de Kerk in het bisdom Breda, docent Katho­lie­ke Sociale Leer aan de Fontys Hoge­school te Utrecht en docent sociale en­cy­clie­ken aan het Inter­na­tio­nal Institute Canon Triest te Gent. De Sociale Leer van de Kerk lag hem na aan het hart.
Symposium Oorlog en Vrede
zaterdag, 25 februari 2023
Precies 1 jaar na het begin van de oorlog tegen Oekraïne hield het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) een symposium over “Van oorlog naar vrede”. Het is de vraag die ons allen wel moet bezig hou­den: hoe moet het ver­der, daar in Oekraïne? Dr. Erik Sengers, diaken, was dagvoor­zit­ter en diaken Philip Weijers sloot de dag af en verwees nog eens naar de actuele publi­ca­ties van het CSLK. Ver­schil­lende sprekers hiel­den een voor­dracht over dit thema. Mgr. Everard De Jong, bis­schop van het Militair Or­di­na­ri­aat, vanwege corona digi­taal verbon­den, opende met een inte­res­sant betoog dat uitmondde in een oproep tot gebed om vrede, ver­wij­zend naar een ini­tia­tief tot rozen­krans­ge­bed in de tijd dat een deel van Oos­ten­rijk onder Sovjet-heer­schap­pij was.
Voorzitter CSLK, Victor Scheffers, overleden
maandag, 19 december 2022
Bedroefd hebben we kennis geno­men van het over­lij­den van onze voor­zit­ter drs. Victor Scheffers die sinds 1 januari 2017 voor­zit­ter was van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk. Zijn energieke inzet voor het CSLK werd in hoge mate geschraagd door zijn gedegen kennis van de sociale leer van de Kerk, en eer­dere lang­ja­rige werk­er­va­ring met de implemen­ta­tie van sociale en­cy­clie­ken in zijn hoe­da­nig­heid als alge­meen se­cre­ta­ris van de com­mis­sie Justitia et Pax Neder­land en directeur van de werk­orga­ni­sa­tie Justitia et Pax-Justice and Peace Neder­land.

Victor Scheffers wist als geen ander inhoud te verbin­den met actuele maat­schap­pe­lijke en poli­tieke thema´s, en met zijn brede net­werk in de wereld­werk en samen­le­ving. Zijn erva­ring als adviseur voor diverse ker­ke­lijke, maat­schap­pe­lijke en poli­tieke organi­sa­ties is ongeëvenaard.
Symposium: Van oorlog naar vrede
Hoe te komen van conflict naar samenwerking
vrijdag, 25 november 2022
'Wie vrede wil, moet zich op oorlog voor­be­rei­den’ zegt een Romeins gezegde. Maar geldt ook niet om­ge­keerd: ‘Wie oorlog wil, moet zich op vrede voor­be­rei­den’? Hoe komen we weer uit een gewapend conflict, kunnen we (mili­tai­re) span­ningen afbouwen en werken aan inter­na­tio­nale struc­tu­ren van ver­trouwen, overleg en samen­wer­king?

Op 24 februari 2022 begon Rusland een oorlog in haar buurland Oekraïne. Deze oorlog, die nu al een jaar duurt, is geen lokaal conflict maar ver­deelt het hele Europese continent – als we niet oppassen de ko­men­de decennia. De span­ningen lopen zo hoog op dat de inzet van kern­wa­pens niet wordt uit­ge­slo­ten. De situatie lijkt poli­tiek en militair vastgelopen. Tijdens deze bij­een­komst wordt be­spro­ken op welke manieren, en vanuit welke bronnen, een ope­ning naar vrede in Europa gemaakt kan wor­den.

Het symposium wordt gehou­den op vrij­dag­mid­dag 24 februari 2023 van 13:00 tot 16:30 uur. De locatie is de plebanie van de St. Bavo Ka­the­draal aan de Leidse­vaart 146 te Haar­lem.

Indien u geïn­te­res­seerd bent in deelname aan dit symposium, stuurt u dan een bericht aan info@cslk.nl. Het CSLK zal u dan eind de­cem­ber nader in­for­meren.

Christen-zijn midden in de wereld
Gespreksavonden over de sociale leer van de Kerk
dinsdag, 18 oktober 2022
Chris­te­nen maken deel uit van de maat­schap­pij, ze staan als bur­gers in het volle leven. Wat is hun bood­schap aan de samen­le­ving? Hoe drukken zij hun stempel op hun omge­ving?

Sinds eind 19e eeuw heeft de Kerk zich uit­ge­spro­ken over maat­schap­pe­lijke kwesties, te beginnen bij het arbei­ders­vraag­stuk dat ontstond bij de industriële revolutie. Wat hebben pausen gezegd over de cultuur, de markt en de economie, de media, de poli­tiek? Wat over de waar­dig­heid en de rechten van de mens, het gezin en de opvoe­ding?

Zonder met pasklare ant­woor­den te komen gaan wij met elkaar in gesprek over de maat­schap­pe­lijke bood­schap van de Kerk en de moge­lijk­he­den die gelo­vi­gen hebben om de omge­ving waarin zij zich bewegen te beïn­vloe­den.
Laudato Si’ event 2022
Van klimaatdepressie naar duurzame hoop
donderdag, 13 oktober 2022
Zakt bij elke volgende crisis de moed je ver­der in de schoenen? Hoe kunnen wij als individu, in onze kleine kring iets doen aan de grote onge­lijk­heid, armoede, de klimaat­pro­ble­men? Op 18 no­vem­ber vindt op de Radboud Uni­ver­si­teit Nijmegen een groot evene­ment plaats met lezingen en workshops ter in­spi­ra­tie, motivatie, be­zin­ning en ont­moe­ting. Bis­schop Gerard de Korte en klimaatactiviste Rozemarijn van ’t Einde geven elk een lezing over hun strijd voor een duurzame samen­le­ving en recht­vaar­dige toe­komst. Daarna zijn er workshops rond duur­zaam leven, systeem­ver­an­de­ring, be­zin­ning, story­telling, filo­so­fie, coaching en meer. De mid­dag wordt afgesloten met een borrel. De toe­komst maken we samen, dus komt allen!
Details

Datum: vrij­dag 18 no­vem­ber Tijd: 14:00-17:00 uur, met borrel na afloop Locatie: Radboud Uni­ver­si­teit, Nijmegen Entree: gratis Aanmel­ding op: laudato-si.nl/event/laudato-si-event

European Catholic Social Days 2022
Walking together in a spirit of synodality
woensdag, 6 april 2022
After three days of intense debate on the challenges posed by the demographic, digital and ecological transition processes unfol­ding in Europe, the third edition of the European Catholic Social Days came to an end in Bratislava.

In his clo­sing remarks, H. Em. Cardinal Jean-Claude Hollerich SJ, Presi­dent of the Commission of the Bishops’ Conferences of the European Union (COMECE), highlighted the synodal path to which the peoples of Europe are called. “In Bratislava we have been in a real process of synodality, and it is by continuing to walk together – he stated – that we shall see where the spirit of God is lea­ding us”.

“We could sometimes feel that there are some small differences between Eastern and Western Europe, but these differences never became a wall. On the contrary, they inspired us to be better listeners, to become people of dialogue”, the Presi­dent of COMECE continued.woensdag, 6 april 2022Towards a Politics of Communion
donderdag, 18 november 2021COMECE publiceert paper over financiële ethiek
woensdag, 17 november 2021Paus nodigt jonge economen en ondernemers uit
zaterdag, 15 mei 2021Encycliek ‘Mater et magistra’ 60 jaar jong
maandag, 15 februari 2021Equal access to anti COVID-19 vaccines
maandag, 1 februari 2021Corona heeft de kloof tussen twee werelden vergroot
dinsdag, 12 januari 2021Webinar encycliek Fratelli Tutti
maandag, 23 november 2020Economy of Francesco
donderdag, 5 november 2020Koperen jubileum CSLK
maandag, 12 oktober 2020Fratelli Tutti pleit voor inclusief universalisme
maandag, 5 oktober 2020Nieuwe encycliek Fratelli Tutti van paus Franciscus
donderdag, 1 oktober 2020Bundel Financieele ethiek na de kredietcrisis? nu te bestellen

meer berichten vindt u in het archief