“De arbeid is er voor de mens en niet andersom”."> “De arbeid is er voor de mens en niet andersom”." /> CSLK - Nieuws

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Arbeid en Menselijke Waardigheid in een tijd van Globalisering

Studiemiddag - vrijdag 22 oktober 2010

gepubliceerd: zaterdag, 30 oktober 2010

Op vrijdagmiddag 22 oktober 2010 organiseerde het CSLK voor bijna 100 belangstellenden een studiemiddag over de "Arbeid en Menselijke Waardigheid in een tijd van Globalisering", met als motto “De arbeid is er voor de mens en niet andersom”.

“Arbeid is een aspect dat blijvend en fundamenteel is, dat altijd actueel is en voortdurend vernieuwde aandacht vraagt en beslist getuigenis vereist. Omdat steeds nieuwe vragen en problemen opdoemen, worden ook steeds nieuwe verwachtingen gewekt, maar dreigen ook angsten en gevaren, die verband houden met deze fundamentele dimensie van het menselijke bestaan: het menselijk leven wordt iedere dag uit deze arbeid opgebouwd, hieraan ontleent het zijn specifieke waardigheid; maar tegelijk ligt in deze arbeid de blijvende maatstaf van menselijk zwoegen en lijden, van opoffering en onrecht, die diep in het sociale leven van de afzonderlijke naties en op internationaal vlak doordringen”. Laborem Exercens 1, Paus Johannes Paulus II, 1981

Het programma van de studiemiddag, met diaken Philip Weijers als dagvoorzitter, was als volgt:

  • Inleiding door dagvoorzitter ing. Ph. S. Weijers BScR, permanent diaken en bestuurslid CSLK
  • ‘Arbeid in de encycliek Caritas in Veritate‘ door Prof. Dr. G. J. M. van Wissen, em. hoogleraar Vergelijkend Staatsrecht UvA, docent Katholieke Sociale Leer, vz CSLK
  • ‘Wisselende kijken op arbeid en menselijke waardigheid’ door Drs. H. J. G. M. Crijns, theoloog en directeur van landelijk bureau DISK
  • ‘De sabbat, een paleis in de tijd dat wij samen bouwen‘ door Drs. J.J. Hasselaar Ba, econoom en theoloog, beleidsadviseur CNV Vakcentrale
  • ‘Het normatieve kader voor internationaal ondernemen’ door Mr. Drs. H. K. Klamer, secretaris Levensbeschouwing en Maatschappelijk Ondernemen VNO-NCW
  • Paneldiscussie en discussie met de zaal

Voor een uitgebreid verslag van dit symposium, zie de website van de Tiltenberg.

Boek ‘De menselijke arbeid in de Katholieke Sociale Leer, ontwikkeling en actualiteit’

De menselijke arbeid in de Katholiek Sociale LeerOp deze studiemiddag is ook het boek ‘De menselijke arbeid in de Katholieke Sociale Leer, ontwikkeling en actualiteit’ van diaken Ph. Weijers, bestuurslid CSLK, als publicatie van het CSLK uitgekomen. Het boek geeft een inleiding over de Sociale Leer van de Katholieke Kerk en gaat vervolgens nader in op de ontwikkeling en actualiteit met betrekking tot de menselijk arbeid. Veelvuldig wordt gerefereerd naar de sociale encyclieken en verwezen naar actuele uitspraken van kerkelijke- en maatschappelijke betrokkenen. Daarnaast geeft het boek met betrekking tot de arbeid en de economie een overzicht van de belangrijkste teksten van het katholieke leergezag. Het boek kan als naslag dienen voor een ieder die zich wil verdiepen in de Sociale Leer van de Katholieke Kerk, in het bijzonder met betrekking tot de menselijk arbeid.

Het boek is te koop voor € 9,95, exclusief verzendkosten € 1,76. Voor bestellingen stuur uw verzoek aan de secretaris van het CSLK, Marieke Karsten, email mkarsten@tiltenberg.org. Zodra het bedrag is ontvangen op rekening nummer 4986352 t.n.v. Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK), Vogelenzang, o.v.v. Boek ‘De menselijke arbeid in de Katholieke Sociale Leer, ontwikkeling en actualiteit’, zullen wij het boek aan u toezenden.

bundel ‘Arbeid en Menselijke Waardigheid in een tijd van Globalisering’

Arbeid en Menselijke Waardigheid in een tijd van GlobaliseringDe bundel ‘Arbeid en Menselijke Waardigheid in een tijd van Globalisering’, geeft een verslag van de studiemiddag met de lezingen. Deze bundel legt de verbinding tussen de inzichten van het katholieke sociale denken en de soms weerbarstige realiteit onder de titel “Arbeid en menselijke waardigheid in een tijd van globalisering”. Er is een duidelijk en evenwichtig beeld van het vraagstuk in de context van de huidige tijd geschetst in de bijdragen van deze bundel. In de verschillende artikelen van deze bundel komt de persoonsvormende waarde van de arbeid duidelijk naar voren en het feit dat de arbeid een zeer belangrijk middel voor de mens is om zich te kunnen uitdrukken. Want de mens heeft prioriteit boven de werkzaamheden en de technieken die worden toegepast. De arbeid is er voor de mens, niet de mens voor de arbeid en de mens is het doel van de arbeid.

De prijs van de bundel "Arbeid en Menselijke Waardigheid in een tijd van Globalisering" bedraagt € 7,95 , exclusief verzendkosten € 1,76. Voor bestellingen stuur uw verzoek aan de secretaris van het CSLK, Marieke Karsten, email mkarsten@tiltenberg. Zodra het bedrag is ontvangen op rekening nummer 4986352 t.n.v. Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK), Vogelenzang, o.v.v. Bundel ‘Arbeid en Menselijke Waardigheid in een tijd van Globalisering’, zullen wij de bundel aan u toezenden.