Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Studiemiddag 29 mei ‘Europa, méér dan een economische eenheid’

Oriëntaties vanuit de Katholieke Sociale Leer

gepubliceerd: maandag, 6 april 2015
Studiemiddag 29 mei ‘Europa, méér dan een economische eenheid’

In zijn rede tot het Europees Parlement op 25 november 2014 gaf paus Franciscus “een boodschap van bemoediging om terug te keren naar de vaste overtuiging van de stichters van de Europese Unie, die een toekomst voorzagen op basis van het vermogen om samen te werken om verdeeldheid te overbruggen en vrede en broederschap tussen alle volkeren in dit werelddeel te bevorderen. In het hart van dit ambitieuze politieke project stond het vertrouwen in de mens, niet zozeer als burger of economisch middel, maar in de mens als persoon met een allesoverstijgende waardigheid”.

Een bewogen oproep gezien de actuele uitdagingen voor Europa als globalisatie, vluchtelingen, emigratie, nationalisme, EU grensconflicten, etc. Paus Franciscus hecht, in navolging van zijn voorgangers, groot belang aan de christelijke identiteit van Europa om haar toekomst zeker te stellen. Europa is immers meer dan een economische eenheid. Aandacht is nodig voor een solidaire samenleving, voor werkgelegenheid en een rechtvaardige inkomensverdeling, voor het milieu, voor godsdienstvrijheid, etc. Het streven naar een goede Europese samenleving, naar een Bonum Commune, is niet alleen een taak voor de politiek en de staat. Iedereen is medeverantwoordelijk voor een rechtvaardige samenleving; een samenleving die iedere mens in staat stelt zijn of haar persoonlijke vervolmaking vollediger en gemakkelijker te verwezenlijken.

Deze achtste studiemiddag van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk wil aandacht besteden aan de grondslag van de Europese Unie, haar joodse-, christelijke- en humanistische bronnen. Ingegaan wordt op de ideeën van haar grondlegger Robert Schuman. Zijn idee voor de vorming van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal was primair bedoeld om de vrede in Europa te bestendigen ten gunste van de heropbouw van Europa. De huidige Europese Unie lijkt echter georiënteerd te zijn op economische belangen. Tijd voor een ‘re-ideologisering’ van het Europa-debat. Waartoe dient Europa nu de verzoening een feit is geworden, de wederopbouw geslaagd is en het goddeloze communisme verslagen?

Belicht wordt de rol van de verenigde bisschoppenconferenties van de landen die lid zijn van de Europese Unie. Doelstelling en de actualiteit in pastorale vraagstukken die de Europese Unie aangaan komen aan de orde. De actuele ontwikkelingen in Oost-Europa worden bezien vanuit de Sociale Leer. Heeft religie en nationale gezindheid, beide destijds onderdrukt, in de post-communistische samenleving geleidt tot een politiek-religieus-nationaal fundament en daarmee als alternatief voor de westerse samenleving die zich kenmerkt door een maakbaarheidsvisie?

Programma

13.00 uur Ontvangst en registratie
13.30 uur ​Opening en inleiding door ing. Ph. S. Weijers BScR
13.40 uur ‘Schuman’s referentiekader voor de EU van nu’,
Dr. M. Krijtenburg
14.10 uur ‘Waarden en Religie, wat hebben die te maken met de EU?’,
Mr. J. J. A. M. van Gennip
14.50 uur Pauze
15.05 uur ‘De plaats, taken en betekenis van COMECE in de Europese Unie’,
Mgr. Mr. Drs. Th. C. M. Hoogenboom
15.30 uur ‘Katholieke sociale leer in Oost-Europa; tussen gelovige inspiratie en geseculariseerd christendom’,
Drs. F. Hoppenbrouwers
16.00 uur Paneldiscussie en uitwisseling met de zaal
16.30 uur Afsluiting en drankje
17.30 uur einde

Personalia

Praktische gegevens

Wanneer: 29 mei 2015
Tijd: 13.00-17:00 uur
Toegang: gratis, met verzoek om een bijdrage voor de kosten
Plaats: De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375, 2114 AM, Vogelenzang
Openbaar vervoer: Connexxion bus 9, éénmaal per uur,
vanaf station Heemstede 12:09, halte Bartenbrug 12
Aanmelden
(verplicht):
vóór 28 mei 2015 per mail of telefoon:
info@cslk.nl
(0252) 345 345 (De Tiltenberg)