Met de Europese Verkiezingen voor de deur, roepen de Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland iedereen op om donderdag 22 mei te gaan stemmen. Ze onderstrepen in een gezamenlijke verklaring hierover het belang van de Europese verkiezingen voor de ontwikkeling van Europa en de Europese wetgeving in de komende vijf jaar."> Met de Europese Verkiezingen voor de deur, roepen de Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland iedereen op om donderdag 22 mei te gaan stemmen. Ze onderstrepen in een gezamenlijke verklaring hierover het belang van de Europese verkiezingen voor de ontwikkeling van Europa en de Europese wetgeving in de komende vijf jaar." /> CSLK - Nieuws

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Europese verkiezingen en de Sociale Leer

gepubliceerd: zaterdag, 17 mei 2014
Europese verkiezingen en de Sociale Leer

Met de Europese Verkiezingen voor de deur, roepen de Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland iedereen op om donderdag 22 mei te gaan stemmen. Ze onderstrepen in een gezamenlijke verklaring hierover het belang van de Europese verkiezingen voor de ontwikkeling van Europa en de Europese wetgeving in de komende vijf jaar.

De bisschoppen pleiten voor Europees beleid dat in lijn is met de sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk, met aandacht voor diegenen die het financieel moeilijk hebben, onder meer door de financiële crisis. Ze noemen het een recht, maar ook een morele plicht om te gaan stemmen: “Hoe sterker de opkomst, hoe sterker het democratisch gehalte van de Europese Unie.”

In hun schrijven richten de bisschoppen zich ook tot de te verkiezen leden van het Europees parlement. Ze benadrukken het belang van solidariteit tussen verschillende bevolkingsgroepen en de bescherming van het menselijk leven en het gezin als vaste uitgangspunten bij beleidsbeslissingen.

Ook pleiten ze voor het belang van religieuze vrijheid: “Religieuze vrijheid is een fundamenteel onderdeel van een open en tolerante samenleving. Deze vrijheid behelst ook het recht om  publiekelijk uiting te geven aan een geloof”, aldus de bisschoppen.

Verklaring van de Nederlandse Bisschoppen in verband met de Europese verkiezingen op donderdag 22 mei 2014. 

L.S.,

De verkiezingen voor het Europees Parlement vinden in Nederland plaats op 22 mei aanstaande. De uitkomsten van deze verkiezingen zullen mede bepalend zijn voor de wetgeving van de Europese Unie in de komende vijf jaar en zullen grote impact hebben voor degenen die de Europese Unie in de komende jaren gaan leiden. Het is van groot belang dat burgers van de Europese Unie participeren in het democratisch proces door hun stem uit te brengen op de verkiezingsdag. Hoe sterker de opkomst, hoe sterker het democratisch gehalte van de Europese Unie.

Wij als Nederlandse Bisschoppen­conferentie zien het als onze plicht om richting te geven aan de EU-stemmer bij het vormen van haar/zijn bewuste keuze. Wij doen dat door aandacht te vragen voor enkele zaken die van belang zijn vanuit het perspectief van de Katholieke Sociale Leer.

Overigens, ook al richten wij ons in eerste instantie tot de EU-burgers die zichzelf als Katholiek beschouwen, we hopen dat ons advies ook gehoor mag vinden bij alle vrouwen en mannen van goede wil die zorg hebben voor het Europese project. We hopen ook dat degenen die vanuit Nederland worden gekozen in het Europees Parlement onze adviezen ter harte willen nemen.

We beginnen met enkele algemene overwegingen:

  1. Het is een recht en een morele plicht voor iedere stemgerechtigde burger in de Europese Unie om zijn/haar stem uit te brengen. Vele jongere burgers in de Europese Unie mogen voor het eerst stemmen. Wij bevelen jongeren aan om ook hun stem te laten horen in het politieke debat en vooral ook door het uitbrengen van hun stem.
  2. Het is van belang dat zij die in het Europees Parlement wensen toe te treden, hetzij voor het eerst, hetzij door herbenoeming, zich bewust zijn van de schade die is aangericht door de economische crisis. Paus Franciscus heeft publiekelijk de aandacht gevraagd voor de toestand van hen die al arm en kwetsbaar waren en zij die in armoede terecht zijn gekomen door de crisis. Het aantal “nieuwe armen” groeit alarmerend snel.
  3. De christelijke boodschap is een boodschap van hoop. Het is onze overtuiging dat het Europese project is geïnspireerd door een nobele visie op de mensheid, inhoudend dat individuele burgers, gemeenschappen en zelfs naties in staat zijn een bijdrage te leveren aan het algemeen welzijn, het bonum commune. De Kerk benadert de Europese uitdaging met vertrouwen in een betere toekomst.
  4. Matigheid is één van de kernwaarden van de christelijke spiritualiteit. Een cultuur van beperking moet leiden tot een hervorming van de sociale-markt economie en het milieubeleid. We moeten leren om te leven met minder, en met overtuiging ook zorgen dat zij die dat nodig hebben een eerlijker deel krijgen.

Er zijn enkele beleids­velden binnen de Europese Unie waar we specifieke aandacht voor willen vragen:

  1. Bij het werken aan een Europese Unie mag het principe van subsidiariteit, de eigen verantwoordelijkheid van iedere lidstaat en iedere burger, niet uit het oog verloren worden. Een andere pijler is de solidariteit tussen landen, tussen regio’s en bevolkings­groepen. We moeten werken aan een Europa met solidariteit als basiswaarde.
  2. Het is essentieel dat bij alle beleids­velden van sociaal­economische politiek, de menselijke waardigheid als uitgangs­punt wordt genomen. Het menselijk leven verdient bescherming vanaf het moment van de conceptie tot aan het moment van de natuurlijke dood. Het gezin, de hoeksteen van de samenleving, moet de erkenning krijgen die het verdient.
  3. Europa is een continent dat in beweging is door migratie tussen lidstaten en van buitenaf. Dit beïnvloedt mensen rechtstreeks en heeft effect op de samenleving. Een humane behandeling van migranten is van wezenlijk belang, zowel bij binnenkomst als bij de verdere inspanning tot een succesvolle integratie in de Europese Unie. Mensenrechten moeten nauwgezet worden gerespecteerd.
  4. Religieuze vrijheid is een fundamenteel onderdeel van een tolerante, open samenleving. Deze vrijheid behelst ook het recht om publiekelijk uiting te geven aan een geloof. We verwelkomen regelgeving van de Europese Unie ter bevordering en bescherming van religieuze vrijheid en geloof en we hopen dat het Europese Parlement blijvende en toenemende aandacht heeft voor deze belangrijke zaak.
  5. De komende vijf jaren zullen de effecten van grote demografische veranderingen merkbare effecten gaan krijgen in de Europese Unie. Wij pleiten voor een adequaat aanbod en kwaliteit van zorg en voor goed onderwijs, rekening houdend met de keuzevrijheid en het recht op opvoeding van de ouders.

Wij, de Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland, pleiten ervoor dat het Europese project door zoveel mogelijk burgers wordt gedragen. Het is essentieel voor ons allen -politici, kandidaten, alle betrokkenen- om een bijdrage te leveren aan het vormgeven van Europa’s toekomst en het behoud van vrede en veiligheid. Om die reden roepen wij iedereen die stemgerechtigd is op om op 22 mei welbewust en goed geïnformeerd zijn/haar stem uit te brengen voor het Europees Parlement.