Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nederlandse bisschoppen in gesprek met het CDA

Activiteiten Centrum Sociale Leer van de Kerk genoemd

gepubliceerd: zaterdag, 12 april 2014
Nederlandse bisschoppen in gesprek met het CDA

Donderdagmiddag 10 april vond in het bisschopshuis aan de Maliebaan in Utrecht (foto) een ontmoeting plaats tussen een delegatie van de Nederlandse bisschoppen en vertegenwoordigers van het CDA. Het was de eerste ontmoeting in een serie gesprekken tussen de Nederlandse bisschoppen en verschillende politieke partijen, waarin zaken met raakvlakken tussen Kerk en politiek ter tafel komen. Doel is de onderlinge verstandhouding en het wederzijdse begrip te bevorderen en de visie op de samenleving te delen. De gesprekken vinden plaats op initiatief van het Secretariaat van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.

Deelnemers

Aan het gesprek vandaag namen van de zijde van het CDA onder meer de fractievoorzitter in de tweede kamer, de heer S. Van Haersma Buma en de partijvoorzitter, mw. R. Peetoom deel. Van de eerste kamerfractie waren mw. Lokin, mw. S. van Bijsterveld, mw. M. Martens en de heer W. Hoekstra aanwezig. Eveneens waren de tweede kamerleden mw. M. Keijzer en de heer M. Rog (onderwijs) bij de ontmoeting. Naast kardinaal Eijk waren vooral de bisschoppen aanwezig die de meer politiek-gevoelige onderwerpen in hun portefeuille hebben: Mgr. Jos Punt, die behalve bisschop van Haarlem-Amsterdam ook Militair Ordinaris is, mgr. Gerard de Korte, die belast is met vragen van Kerk en samenleving, mgr. Everardus De Jong die justitiepastoraat en categoriaal pastoraat verzorgt, Mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam en Mgr. Jan Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, die ook referent is voor het onderwijs. Daarnaast waren nog enkele mensen van het partijbestuur en het wetenschappelijk instituut van het CDA aanwezig alsmede de juriste en de woordvoerder van de Nederlandse bisschoppenconferentie.

Goede sfeer

In het gesprek dat volgens Mgr. Hendriks in een buitengewoon goede sfeer verliep, kwamen verschillende thema’s aan de orde die het onderwijs betreffen. Mgr. Hendriks heeft onder meer aandacht gevraagd voor verschillende plannen van staatssecretaris S. Dekker die de vrijheid van onderwijs dreigen aan te tasten: met name het recht van de ouders op (school)opvoeding dat in het thuisonderwijs gestalte kan krijgen en het recht van ouders om onderwijs volgens de eigen levensovertuiging te kiezen en daarbij beschermd te zijn tegen een plotselinge verandering van richting ‘bij meerderheid van stemmen’. Andere vragen die aan de orde kwamen waren onder meer de geestelijke verzorging bij overheidsinstellingen, de (gemeentelijke) monumentenstatus van kerkgebouwen, de zorg voor een menswaardige behandeling van uitgeprocedeerde asielzoekers, een gratis verstrekking van de Verklaring Omtrent Gedrag voor kerkelijke vrijwilligers, zoals dat ook voor andere categoriëen van vrijwilligers is voorgesteld, en de verblijfsvergunning voor priesters en religieuzen van buiten de Europese Gemeenschap.

Publiek debat

Voor de Kerk ligt er een belangrijke uitdaging om deel te nemen aan het publieke debat, zoals ook paus Franciscus heeft gevraagd bij het Ad Limina bezoek. Dit belang werd door het CDA onderstreept. Verschillende bisschoppen doen dit door opinie-bijdragen in dagbladen en tijdschriften. De aandacht van de kerk richt zich — zo heb ik ingebracht — vooral op cultuur (monumenten, kerkmuziek e.d. -, caritas — zorg voor armen en zwakkeren -, gesprek over maatschappelijke onderwerpen, zoals ondermeer in het kader van ‘Voorhof Amsterdam’ en aandacht voor de Sociale Leer van de Kerk, zoals in het bisdom Haarlem-Amsterdam met name gebeurt in het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) dat reeds een groot aantal publicaties heeft gedaan en symposia heeft georganiseerd.

Bron: Rknieuws.net