Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geslaagd congres bgv 1e lustrum CSLK

Grote opkomst, goede sprekers, prima uitwisseling

gepubliceerd: zondag, 27 oktober 2013
Geslaagd congres bgv 1e lustrum CSLK

Op zater­dag 26 ok­to­ber 2013 vond het congres plaats bij gelegen­heid van de eerste lustrum­vie­ring van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk. Thema van het congres “Vernieu­wing en Traditie” om de bete­ke­nis van de Sociale Leer van de Kerk in een seculiere samen­le­ving. Uit­ge­no­digd waren allen die zich verbon­den voelen met de sociale leer van de Kerk.

Verslag van het congres opgemaakt door mgr. dr. J. Hendriks, hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam: Het was op zater­dag 26 ok­to­ber een hele drukte op De Tilten­berg: een hon­dertal mensen was geko­men voor de lustrum­vie­ring van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk. Het was een mooie, geslaagde dag over de bete­ke­nis van de sociale leer van de Kerk voor de hui­dige seculiere maat­schap­pij onder de titel “Vernieu­wing en traditie” en allerlei prominente sprekers waren geko­men om dit thema in al zijn facetten toe te lichten.

Mmgr. G. de Korte belichtte de band met het evan­ge­lie, oud-senator J. van Gennip ging in op de waarde van de sociale leer in de poli­tiek die moet werken met compromissen zon­der de principes te vergeten, drs. P. Kohnen van het VKMO ging in op de vraag hoe dit ver­band probeert de sociale leer bete­ke­nis te geven voor de lid-organi­sa­ties van het katho­lie­ke mid­den­veld.

Dr. Erik Sengers, gods­dienst­so­cio­loog en hoofd caritas bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, sprak over de sociale leer als grond­slag voor de ker­ke­lijke caritas; de bekende Vlaamse br. dr. R. Stockman van de broe­ders van Liefde, zelf zeer actief op het gebied van de sociale leer met een eigen Vlaams instituut, ging in op de nood­zaak van een in­spi­ra­tie­bron als de sociale leer voor onze samen­le­ving, mw. M. de Bie-Feitz van La Vie sprak over de in­spi­ra­tie die vanuit de sociale leer in La Vie gestalte krijgt en drs. Piet Kuijper ging in op de sociale leer als leidraad bij de inzet voor mondiale problemen en ont­wik­ke­lingssamen­wer­king. Mgr. dr. J.M. Punt sloot de dag af met een toe­spraak waarna bestuurslid diaken Ph. Weijers samen met de bis­schop een gebeds­dienst leidde.

Dagvoor­zit­ter was prof. dr. Fr. van Iersel. De lezingen wor­den nog ge­pu­bli­ceerd in een nieuwe publi­ca­tie van het zeer vrucht­ba­re CSLK.


Fotoreportage

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function each() in /home/deb15423/domains/cslk.nl/public_html/content/news.php:179 Stack trace: #0 /home/deb15423/domains/cslk.nl/public_html/index.php(122): include() #1 {main} thrown in /home/deb15423/domains/cslk.nl/public_html/content/news.php on line 179