Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geslaagde studiemiddag

Afscheid van het ‘neoliberalisme’? Nieuwe waarden in de politiek?

gepubliceerd: vrijdag, 20 september 2013

Velen waren op de Tilten­berg te Vo­ge­len­zang getuige van een geslaagde studie­mid­dag. Thema was Afscheid van het ‘neoliberalisme’? Nieuwe waar­den in de poli­tiek?

In de samen­le­ving, in de economie en de poli­tiek vindt een herij­king plaats van normen en waar­den. Het is dui­de­lijk gebleken dat zon­der een adequaat ethisch kader personen en instituties ontsporen. Dit besef is ver­sterkt door het dui­de­lijk falen van het zgn ‘neoliberalisme’, waarbij steeds meer (over­heidstaken) bij de markt kwamen te liggen.Immers ook de markt moet ethisch wor­den inge­kaderd, want an sich kent deze niet of nau­we­lijks normen en waar­den.

Op deze studie­mid­dag werd de aan­dacht gericht op ont­wik­ke­lingen ter zake in twee poli­tieke partijen, t.w. de PvdA en het CDA. Nadat de PvdA tij­dens de kabinetten Kok “de ideo­lo­gische veren had afgeschud”, lijkt er weer meer oog te komen voor het belang van normen en waar­den als grond­slag voor de poli­tiek. Zo is op het partijcongres van 27 april 2013 een resolutie aan­ge­no­men onder de titel Over wat van waarde is, gebaseerd op een studie van de Wiardi Beckman Stich­ting.

In het CDA is deze dis­cus­sie nooit verstomd. Daar is echter de energie vooral gestopt in de vernieu­wing van de beginselen. Heel inte­res­sant is in dit ver­band het rapport Rijnlands Denken en Doen, dit jaar opge­steld door een werk­groep van CDA-Friesland. Beide stukken raken ook aan het katho­liek sociaal denken. Ook hierin vindt de laatste jaren een revitalise­ring plaats en een vernieuwd door­den­king van de samen­le­ving vanuit de chris­te­lijke sociale ethiek (zie Bene­dic­tus XVI, Caritas in veritate en het in 2009 ver­sche­nen Com­pen­dium voor de Sociale Leer van de Kerk).

Het centrum is daarom op deze studie­mid­dag met elkaar in gesprek gegaan. Waar wordt in dezelfde rich­ting gewezen en waarin gaan we uiteen? Worden hiermee lijnen geschetst voor Nieuwe waar­den in de poli­tiek? De sprekers waren:

  • Rene Cuperus (WBS), Over wat van waarde is.
  • Gerard van Wissen (CSLK), reactie op de lezing vanuit de Katho­lie­ke Sociale Leer.
  • Hein Pieper (CDA), Rijnlands Denken en Doen.
  • Fred van Iersel (CSLK), reactie op de lezing vanuit de Katho­lie­ke Sociale Leer.
  • Panel­ge­sprek onder lei­ding van de dagvoor­zit­ter.

Een bundel met de lezingen zal medio februari 2014 ver­schij­nen.