Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geslaagde studiemiddag

Afscheid van het ‘neoliberalisme’? Nieuwe waarden in de politiek?

gepubliceerd: vrijdag, 20 september 2013

Velen waren op de Tiltenberg te Vogelenzang getuige van een geslaagde studie­mid­dag. Thema was Afscheid van het ‘neoliberalisme’? Nieuwe waarden in de politiek?

In de samenleving, in de economie en de politiek vindt een herijking plaats van normen en waarden. Het is duidelijk gebleken dat zonder een adequaat ethisch kader personen en instituties ontsporen. Dit besef is versterkt door het duidelijk falen van het zgn ‘neoliberalisme’, waarbij steeds meer (overheidstaken) bij de markt kwamen te liggen.Immers ook de markt moet ethisch worden ingekaderd, want an sich kent deze niet of nauwelijks normen en waarden.

Op deze studie­mid­dag werd de aandacht gericht op ont­wik­ke­lingen ter zake in twee politieke partijen, t.w. de PvdA en het CDA. Nadat de PvdA tijdens de kabinetten Kok “de ideologische veren had afgeschud”, lijkt er weer meer oog te komen voor het belang van normen en waarden als grondslag voor de politiek. Zo is op het partijcongres van 27 april 2013 een resolutie aangenomen onder de titel Over wat van waarde is, gebaseerd op een studie van de Wiardi Beckman Stichting.

In het CDA is deze discussie nooit verstomd. Daar is echter de energie vooral gestopt in de vernieuwing van de beginselen. Heel interessant is in dit verband het rapport Rijnlands Denken en Doen, dit jaar opgesteld door een werk­groep van CDA-Friesland. Beide stukken raken ook aan het katholiek sociaal denken. Ook hierin vindt de laatste jaren een revitalisering plaats en een vernieuwd doordenking van de samenleving vanuit de christelijke sociale ethiek (zie Benedictus XVI, Caritas in veritate en het in 2009 verschenen Compendium voor de Sociale Leer van de Kerk).

Het centrum is daarom op deze studie­mid­dag met elkaar in gesprek gegaan. Waar wordt in dezelfde richting gewezen en waarin gaan we uiteen? Worden hiermee lijnen geschetst voor Nieuwe waarden in de politiek? De sprekers waren:

  • Rene Cuperus (WBS), Over wat van waarde is.
  • Gerard van Wissen (CSLK), reactie op de lezing vanuit de Katholieke Sociale Leer.
  • Hein Pieper (CDA), Rijnlands Denken en Doen.
  • Fred van Iersel (CSLK), reactie op de lezing vanuit de Katholieke Sociale Leer.
  • Panel­ge­sprek onder leiding van de dagvoorzitter.

Een bundel met de lezingen zal medio februari 2014 verschijnen.