Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Koperen jubileum CSLK

Toenemende belangstelling voor de Sociale Leer

gepubliceerd: donderdag, 5 november 2020
Koperen jubileum CSLK

Op 5 mei 2008 heeft Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J. M. Punt het ‘Centrum voor de sociale leer van de Kerk’ opgericht. Hij gaf aan het CSLK de opdracht tot het bestu­de­ren, verdiepen en verbrei­den van de sociale leer van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk om daar­mee een bijdrage te leveren aan de opbouw van een meer recht­vaar­dige samen­le­ving in Neder­land en daar­bui­ten. 12½ jaar zijn sindsdien verstreken en in de periode heeft het CSLK vele lezingen, studie­da­gen, cursussen, gesprekken ver­zorgd.

Thema’s als het gezin, de men­se­lijke arbeid, het eco­no­misch leven, de fi­nan­ciële sector, de poli­tieke en inter­na­tio­nale ge­meen­schap, het milieu en het bevor­de­ren van de vrede ston­den op de agenda. Daarbij is, waar rele­vant, niet alleen samen­wer­king gezocht met katho­liek maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties maar ook met het chris­te­lijk mid­den­veld, maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties, onder­wijsin­stel­lingen en de poli­tiek.

Het re­sul­taat mag er zijn: 15 bundels (met 120 á 150 pagina's) zijn in die periode uit­ge­bracht met een totaal aantal van meer dan 17.000 pagina’s. Ruim 1300 exemplaren von­den hun weg naar geïn­te­res­seer­den in de Sociale Leer van de Kerk.