Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bijeenkomst Fi≠nan≠ciŽle ethiek na de krediet≠cri≠sis

Grote opkomst vanuit het bedrijfsleven en de samenleving

gepubliceerd: zaterdag, 5 september 2020
Bijeenkomst Fi≠nan≠ciŽle ethiek na de krediet≠cri≠sis

Onder lei­ding van CSLK dagvoor­zit­ter diaken Philip Weijers gaven E. Holterhues (Oikocredit), prof. E. de Jong (Radboud Uni­ver­si­teit), J. Maasen (diaconie bisdom Rotter­dam), W. Wage­naar (ABNAMRO), A. Siegmann (Weten­schap­pe­lijk Instituut v/h CDA) hun kijk op het thema vanuit allerlei ver­schil­lende perspectieven. Diaken prof. dr. F. van Iersel ver­zorgde een re­flec­tie over de lezingen vanuit de sociale leer van de kerk.

Mgr. dr. J. Hendriks ver­zorgde het slot­woord en sprak de wens uit dat deze bij­een­komst zal bijdragen  tot een ethisch han­de­len dat de men­se­lijke maat voor ogen houdt en wel met bij­zon­dere aan­dacht voor de schul­den­pro­ble­ma­tiek. De waar­dig­heid van de mens wil zeggen: je mag er zijn! 

In eerste instantie zou deze bij­een­komst op de Zuid-As gehou­den wor­den. Maar de opkomst was zodanig groot dat werd uitgeweken naar de ka­the­draal. De ka­the­draal is immers een passende locatie om de the­ma­tiek van de Sociale Leer naar voren te brengen. Immers in de wegzen­ding aan het eind van elke vie­ring is de oproep vervat om het beeld van God zicht­baar te maken en zich in te zetten voor de naasten.

In het 4e kwar­taal verschijnt de bundel met alle lezingen en rele­vante do­cu­menten.