Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bijeenkomst Financiële ethiek na de kredietcrisis

Grote opkomst vanuit het bedrijfsleven en de samenleving

gepubliceerd: zaterdag, 5 september 2020
Bijeenkomst Financiële ethiek na de kredietcrisis

Onder lei­ding van CSLK dagvoor­zit­ter diaken Philip Weijers gaven E. Holterhues (Oikocredit), prof. E. de Jong (Radboud Uni­ver­si­teit), J. Maasen (diaconie bisdom Rotter­dam), W. Wage­naar (ABNAMRO), A. Siegmann (Weten­schap­pe­lijk Instituut v/h CDA) hun kijk op het thema vanuit allerlei ver­schil­lende perspectieven. Diaken prof. dr. F. van Iersel ver­zorgde een re­flec­tie over de lezingen vanuit de sociale leer van de kerk.

Mgr. dr. J. Hendriks ver­zorgde het slot­woord en sprak de wens uit dat deze bij­een­komst zal bijdragen tot een ethisch han­de­len dat de men­se­lijke maat voor ogen houdt en wel met bij­zon­dere aan­dacht voor de schul­den­pro­ble­ma­tiek. De waar­dig­heid van de mens wil zeggen: je mag er zijn! 

In eerste instantie zou deze bij­een­komst op de Zuid-As gehou­den wor­den. Maar de opkomst was zodanig groot dat werd uitgeweken naar de ka­the­draal. De ka­the­draal is immers een passende locatie om de the­ma­tiek van de Sociale Leer naar voren te brengen. Immers in de wegzen­ding aan het eind van elke vie­ring is de oproep vervat om het beeld van God zicht­baar te maken en zich in te zetten voor de naasten.

In het 4e kwar­taal verschijnt de bundel met alle lezingen en rele­vante do­cu­menten.