Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Voor alles gaat het erom te geloven in de mogelijkheid.

Paus Franciscus op Wereldvrededag

gepubliceerd: woensdag, 1 januari 2020
Voor alles gaat het erom te geloven in de mogelijkheid.

Paus Fran­cis­cus laat met het evan­ge­lie van Matheus zien dat vrede begint met het vermogen om elkaar te ver­ge­ven. ‘Wij laten ons lei­den door de passage uit het evan­ge­lie die het volgende gesprek tussen Petrus en Jezus weergeeft: “Heer, als mijn broe­der tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan ver­ge­ven? Tot zevenmaal toe?”. En Jezus ant­woordde hem: “Neen, zeg Ik u, niet tot zevenmaal toe, maar tot ze­ven­tig­maal zevenmaal” (Mat. 18, 21-22). Deze weg van ver­zoe­ning roept ons op in de diepte van ons hart de kracht te vin­den van de ver­ge­ving en het vermogen elkaar als broe­ders en zusters te erkennen. In ver­ge­ving te leren leven doet ons vermogen om vrouwen en mannen van vrede te wor­den, toenemen.’

‘Vóór alles gaat het erom te geloven in de moge­lijk­heid van vrede, te geloven dat de ander dezelfde behoefte aan vrede heeft als wij. Hierbij kan ons de liefde van God voor ieder van ons, een bevrij­dende, on­be­grensde, be­lan­ge­loze, on­ver­moei­bare liefde, in­spi­re­ren’, zegt de paus.

Hij wenst iedere persoon toe ‘wanneer hij op deze wereld komt, een bestaan van vrede te kennen en ten volle de belofte van liefde en leven die hij in zich draagt, te mogen ont­wik­ke­len’.

Lees hier de complete bood­schap van paus Fran­cis­cus voor Wereld­vre­dedag
2020.(Werk­ver­ta­ling op rkdo­cu­menten.nl).