bericht over Laudato si'."> bericht over Laudato si'." /> CSLK - Nieuws

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kardinaal Turkson spreekt in Amsterdam

Over Waddenzee, klimaatverandering en watermanagement

gepubliceerd: vrijdag, 1 november 2019
Kardinaal Turkson spreekt in Amsterdam

Kar­di­naal Peter Turkson zal namens de R.-K. Kerk spreken op twee podia in Am­ster­dam. Dins­dag­avond 5 no­vem­ber 2019 or­ga­ni­seert de Wadden­ver­eni­ging in De Balie te Am­ster­dam de con­fe­ren­tie ‘Zeespiegelstress’ over klimaat­ver­an­de­ring en de Wadden­zee. Daags daarop - woens­dag 6 no­vem­ber - start op de Vrije Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam het twee­daag­se inter­nationale symposium ‘Water in times of Climate Change’.

Kar­di­naal Turkson

Kar­di­naal Turkson brengt we­reld­wijd de en­cy­cliek Laudato si’ van paus Fran­cis­cus onder de aan­dacht. In Am­ster­dam zijn ook twee Neder­landse bis­schop­pen ver­te­gen­woor­digd, res­pec­tie­ve­lijk mgr. Van den Hout van bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den en mgr. De Korte van bisdom Den Bosch en referent voor Kerk en Samen­le­ving namens de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

Mgr. De Korte is in Neder­land pleitbe­zor­ger van de ‘groene’ pau­se­lijke en­cy­cliek en ver­te­gen­woor­digt de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie op het VU-symposium. Dit wordt geopend door de Patriarch van Con­stan­ti­no­pel, Bartholomeos, van de Orthodoxe kerken. De patriarch staat bekend om zijn inzet voor het behoud van en zorg voor de schep­ping en onder­te­kende in 2017 met paus Fran­cis­cus een oproep tot we­reld­wijd gebed voor de schep­ping.

Bis­schop Van den Hout sprak zich in februari dit jaar uit tegen uitbrei­ding van gasbo­ringen onder de Wadden­zee. Hij vergezelt kar­di­naal Turkson naar het symposium in De Balie over de risico’s van mondiale zeespiegel­stij­ging voor de Wadden­zee. Naast de kar­di­naal is hier minister Cora van Nieuwen­hui­zen van Infra­struc­tuur & Water­staat een van de gast­spre­kers. De uit­no­di­ging van kar­di­naal Turkson voor de Wadden­zee-bij­een­komst werd gesteund door de twee Noor­de­lijke bis­dom­men van het Neder­landse wad­den­ge­bied in de personen van mgr. Hendriks namens het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en mgr. Van den Hout namens het bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den.

Reli­gi­eus per­spec­tief

Beide symposia stellen de effecten van klimaat­ver­an­de­ring aan de orde. De en­cy­cliek Laudato si’ biedt daartoe een rich­ting­ge­vend reli­gi­eus per­spec­tief. Het inter­nationale thema ‘Water in times of Climate Change’ wordt vanuit ver­schil­lende invals­hoeken be­spro­ken. Vanuit weten­schap­pe­lijke, eco­no­mische en bestuur­lijke hoek, maar daar­naast komen ook het reli­gi­euze per­spec­tief en dat van jon­gere gene­ra­ties aan de orde.

Kar­di­naal Turkson neemt op beide symposia het reli­gi­eus per­spec­tief van Laudato si’ voor zijn reke­ning, waarin paus Fran­cis­cus zorg en verant­woor­de­lijk­heid van de mens voor de schep­ping na­druk­ke­lijk koppelt aan sociale ge­rech­tig­heid. Uitbui­ting van de schep­ping gaat vaak ten koste van de meest kwets­ba­re groepen op aarde. Hun water en leef­ge­bied wordt geëx­ploi­teerd en ver­vuild, zij wor­den het ergst getroffen door natuur­rampen als over­stro­mingen, orkanen, droogte, enzo­voort. De paus wijst er op dat bij het opkomen voor milieu, klimaat en schep­ping altijd ook het belang van kwets­ba­re groepen moet wor­den meegewogen. Laudato si’ is een we­reld­wijde oproep tot ‘eco­lo­gische beke­ring’ door consu­menten, bedrijven en over­he­den.