Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Encycliekreeks - Laborem Exercens

Serie van drie verdiepingsavonden

gepubliceerd: vrijdag, 18 oktober 2019
Encycliekreeks - Laborem Exercens

Ver­die­pings­avon­den

In een reeks van drie avon­den zoomen we met sprekers van binnen en buiten de kerk in op de inhoud en prak­tische uit­wer­king van de en­cy­cliek Laborem Exercens. De tweede avond staat de dis­cus­sie met elkaar centraal en zal plaats­vin­den in café ‘De Schreierstoren’.

Donder­dag 31 ok­to­ber 2019: Werk en de mens

Paul Koopman, diaken en arbeidspsy­cho­loog, trapt de reeks af en valt meteen in huis met de waarde van werk. Daar­naast komt de modernise­ring van het werk en de waarde van de werknemer aan bod. Michel Klein, christen en universitair docent kunst­ma­tige intel­li­gentie, neemt ons ver­der mee in de wereld van de technologise­ring van ons werk. Hoe ver kunnen we gaan en hoe ver willen we nog gaan?

Donder­dag 21 no­vem­ber: Het conflict tussen arbeid en kapi­taal

Daan van Schalk­wijk (dr.), spreekt de tweede avond over het conflict tussen het eco­no­misch denken en goede zorg voor werknemers. Daar­naast focussen we ons op de per­soon­lijke waarde van werk. Daan werkt in het moral markts­pro­ject samen met AUC stu­den­ten aan een boek over economie en liefde. Deze avond is er uit­ge­breid ruimte om met elkaar in dis­cus­sie te gaan onder het genot van een biertje met bitterbal.

Donder­dag 28 no­vem­ber: Werken is voor ie­der­een

Philip Weijers (CSLK), ver­telt hoe wij allen ge­roe­pen zijn om te werken en hoe we daarin onze voldoe­ning vin­den. Thijs Swinkels, oprichter van Brownies & downieS, voegt daaraan zijn ge­tui­ge­nis toe hoe hij mensen met een beper­king de moge­lijk­heid geeft om zich­zelf te ont­wik­ke­len in werk en wat dat met hen doet.

Voor aanmel­ding, etc. zie de jon­ge­ren­si­te van het bisdom.