Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Studiemiddag over Kerk en Oorlog

De Katholieke Kerk in de Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse jaren

gepubliceerd: zaterdag, 12 oktober 2019
Studiemiddag over Kerk en Oorlog

Op 30 no­vem­ber 2019 vindt in Paushuize (Kromme Nieuwe­gracht 49, Utrecht) een studie­dag plaats van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk in samen­wer­king met Stich­ting Katho­liek Erfgoed over Katho­lie­ke Kerk in de Tweede Wereld­oor­log en de naoorlogse jaren.

Hierin zal de aan­dacht uit­gaan naar de bot­sing tussen kerk en bezetter, mede vanuit verschillen in visie op de waar­dig­heid van de mens. Ook komt het verzet vanuit de Katho­lie­ke Kerk in de Tweede Wereld­oor­log aan de orde en de invloed van de Tweede Wereld­oor­log op de katho­lie­ke sociale leer. Speciale aan­dacht is er voor de lei­ding van de kerk (kar­di­naal De Jong en de bis­schop­pen), het lot van reli­gi­euzen en pries­ters die in het verzet actief waren en de rol van reli­gi­euzen bij de resocialise­ring van poli­tieke delinquenten in de naoorlogse jaren.

Pro­gram­ma

13.30 uur Inloop
14.00 uur Opening
14.15 uur Hoofd­le­zing Kerk in de Tweede Wereld­oor­log
De lei­ding van de Neder­landse Katho­lie­ke Kerk in de Tweede Wereld­oor­log met speciale aan­dacht voor de positie van katho­lie­ke joodse reli­gi­euzen.
Mgr. dr. P. (Paul) Hamans, docent Kerk-ge­schie­de­nis aan Groot­semi­naries Rolduc en Tilten­berg
15.00 uur Resocialise­ring poli­tieke delinquenten
Ik was in de ge­van­ge­nis en gij hebt Mij bezocht’ (Matt. 25: 36). Resocialise­rings-ini­tia­tie­ven van de Katho­lie­ke Kerk voor poli­tieke delinquenten in het naoorlogse Neder­land.
Dr. J.W.J. (Joep) van Gennip, postdoc-onder­zoe­ker aan de Tilburg School of Catholic Theology
15.30 uur De Tweede Wereld­oor­log en katho­lie­ke sociale leer
Prof. dr. A.H.M. (Fred) van Iersel, bij­zon­der hoog­le­raar Tilburg School of Catholic Theology
De rol van de katho­lie­ke sociale leer voor het verzet en de impact van de Tweede Wereld­oor­log op de naoorlogse ont­wik­ke­ling van de katho­lie­ke sociale leer.
16.30 uur Panel­dis­cus­sie

Details

datum: zater­dag 30 no­vem­ber 2019
tijd: van 13.30 tot 17.00 uur
locatie: Paushuize, Kromme Nieuwe­gracht 49, Utrecht

Aanmel­ding

Opgeven via: stich­tingkatho­lie­kerf­goed@kpnmail.nl