Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jubileumbijeenkomst UvT met bijdragen van het CSLK

Vredeseducatie en militair handelen de noodzaak van een bezielde krijgsmacht

gepubliceerd: zaterdag, 3 augustus 2019
Jubileumbijeenkomst UvT met bijdragen van het CSLK

Sedert de opschor­ting van de dienstplicht, de overschakeling naar een kader-vrij­wil­li­gerskrijgs­macht en de ont­wik­ke­ling van een nieuwe gene­ra­tie vredesoperaties na de Koude Oorlog is de ethiek in de krijgs­macht sterk in ont­wik­ke­ling geraakt. Deze ont­wik­ke­ling is nog ver­sterkt sinds ‘ 9/11’. De bij­zon­dere leer­stoel heeft hier een wezen­lijke bijdrage aan geleverd. Ook de gees­te­lij­ke ver­zor­ging heeft zich dooront­wik­keld.

Dit symposium op 30 ok­to­ber 2019 buigt zich tegen deze ach­ter­grond over vier vragen:

  1. Welke ethische vragen genereert de Neder­landse krijgs­macht heden ten dage?
  2. Hoe kan edu­ca­tie op het terrein van vrede en de krijgs­macht er uit zien?
  3. Wat is de rol van de gees­te­lij­ke ver­zor­ging op het terrein van ethiek.
  4. Hoe kan de inhoud van de bijdrage van gees­te­lij­ke ver­zor­ging aan vredesethiek en mili­tai­re ethiek er uit zien?

Gezien de taak van de krijgs­macht als onder­deel van de zwaard­macht die juist als laatste red­mid­del wordt ingezet, doet zich met name de vraag voor, hoe edu­ca­tie met het oog op het doel van de krijgs­macht – vrede- plaats vindt, en hoe zij daarin bezield kan raken.

Dit pro­gram­ma biedt highlights uit de praktijk van onder­zoek en onder­wijs vanuit de bij­zon­dere leer­stoel’ vraag­stukken gees­te­lij­ke ver­zor­ging bij de krijgs­macht’. Het pro­gram­ma krijgt gestalte in samen­wer­king met inter­na­tio­nale en nationale partners van de bij­zon­dere leer­stoel.

Voor meer in­for­ma­tie en opgave zie de web­si­te van de UvT. Deelname aan het symposium is kosteloos. Aanmel­ding: https://tiu.nu/jubsym30okt2019