Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jubileumbijeenkomst UvT met bijdragen van het CSLK

Vredeseducatie en militair handelen de noodzaak van een bezielde krijgsmacht

gepubliceerd: zaterdag, 3 augustus 2019
Jubileumbijeenkomst UvT met bijdragen van het CSLK

Sedert de opschorting van de dienstplicht, de overschakeling naar een kader-vrij­wil­lig­erskrijgsmacht en de ont­wik­ke­ling van een nieuwe generatie vredesoperaties na de Koude Oorlog is de ethiek in de krijgsmacht sterk in ont­wik­ke­ling geraakt. Deze ont­wik­ke­ling is nog versterkt sinds ‘ 9/11’. De bijzondere leer­stoel heeft hier een wezenlijke bijdrage aan geleverd. Ook de geestelijke verzorging heeft zich doorontwikkeld.

Dit symposium op 30 oktober 2019 buigt zich tegen deze achtergrond over vier vragen:

  1. Welke ethische vragen genereert de Neder­landse krijgsmacht heden ten dage?
  2. Hoe kan educatie op het terrein van vrede en de krijgsmacht er uit zien?
  3. Wat is de rol van de geestelijke verzorging op het terrein van ethiek.
  4. Hoe kan de inhoud van de bijdrage van geestelijke verzorging aan vredesethiek en militaire ethiek er uit zien?

Gezien de taak van de krijgsmacht als onderdeel van de zwaardmacht die juist als laatste redmiddel wordt ingezet, doet zich met name de vraag voor, hoe educatie met het oog op het doel van de krijgsmacht – vrede- plaats vindt, en hoe zij daarin bezield kan raken.

Dit pro­gram­ma biedt highlights uit de praktijk van onderzoek en onderwijs vanuit de bijzondere leer­stoel’ vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht’. Het pro­gram­ma krijgt gestalte in samen­wer­king met inter­nationale en nationale partners van de bijzondere leer­stoel.

Voor meer informatie en opgave zie de website van de UvT. Deelname aan het symposium is kosteloos. Aanmelding: https://tiu.nu/jubsym30okt2019