Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oeconomicae et pecuniariae quaestiones

Ethisch onderscheidingsvermogen mbt economisch-financiŽle systeem

gepubliceerd: zaterdag, 25 mei 2019
Oeconomicae et pecuniariae quaestiones

De wereldwijde financiële crisis van 2008 had een gelegenheid kunnen en eigenlijk moeten zijn om een nieuwe economie te ontwikkelen. Een economie met meer aandacht voor ethische principes en voor een nieuwe reglementering van de financiële ac­ti­vi­teiten door de aspecten van grove uitbuiting en speculatie weg te werken en de dienst aan de reële economie te erkennen. Ook al zijn op diverse niveaus verdienstelijke inspanningen geleverd, toch werden de verouderde criteria die de wereld blijven beheersen niet herdacht.

Integendeel, het antwoord lijkt veeleer op een terugkeer naar een oppervlakkig, kortzichtig egoïsme, dat geen rekening houdt met het algemeen welzijn en helemaal niet geïn­te­res­seerd is in de creatie en verdeling van rijkdom en in de eliminatie van de huidige uitgesproken ongelijkheden, schrijven de auteurs in de inleiding.

Geld mag niet regeren maar moet dienen

Wat op het spel staat, is het authentieke welzijn van het grootste deel van de bevolking van onze planeet, die het gevaar loopt steeds meer uitgesloten en ge­mar­gi­na­li­seerd te worden van de vooruitgang en de reële welstand, terwijl een minderheid onverschillig blijft tegenover het lot van de meerderheid en de immense bronnen en rijkdommen exploiteert en voor zichzelf houdt, stellen de auteurs vast. Het wordt almaar duidelijker dat egoïsme niet loont, maar uit­ein­de­lijk iedereen een te hoge prijs doet betalen. Als wij het echte welzijn van allen willen, dan mogen we niet vergeten dat ‘geld moet dienen en niet regeren!’

Nieuwe economische en financiële systemen

Daarom is het de plicht van bekwame en verant­woor­de­lijke leidinggevenden wereldwijd om nieuwe economische en financiële systemen te ontwikkelen met regels en voor­schriften die het algemene welzijn en het respect voor de menselijke waardigheid bevorderen, geïnspireerd door de sociale leer van de Kerk. Met het document legt de Con­gre­ga­tie voor de Geloofsleer in samen­wer­king met het Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale Menselijke Ont­wik­ke­ling enkele fundamentele over­we­gingen en referentie­punten ter onder­steuning van deze ont­wik­ke­ling en verdediging van de menselijke waardigheid voor.

Het document is vertaald en te lezen op de de website van RK Documenten. Deze vertaling is in druk verschenen bij Kerknet.be.

Zie ook de informatie uit 2011 over het Vaticaans document over de financiële crisis, de oorzaken en een aanzet tot her­vor­ming van de globale economie.