Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Studiemiddag over Overheid en Samenleving

De rechtsstaat, economie en kerk in tijden van een terugtredende overheid

gepubliceerd: zaterdag, 25 maart 2017
Studiemiddag over Overheid en Samenleving

Op vrij­dag­mid­dag 12 mei or­ga­ni­seert het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk in samen­wer­king met Stich­ting Ker­ke­lijk Erfgoed en het Inter­ker­ke­lijk Contact in Over­heids­zaken een studie­mid­dag over Over­heid en Samen­le­ving. Een verant­woorde samen­le­ving vraagt om een rechts­staat en om bur­gerpar­ti­ci­pa­tie en soli­da­ri­teit met kansarmen.

Hoe kan een even­wich­tige, verant­woorde samen­le­ving overeind blijven in een tijd van een terug­tre­dende over­heid? Hoe kunnen over­heid en de kerk de kloof die zich aftekent tussen kansrijken en kansarmen overbruggen? Welk model voor een eco­no­mische orde­ning past daarbij vanuit de sociale leer van de Kerk? Tot de doel­groep voor deze studie­mid­dag behoren politici, be­stuur­ders, stu­den­ten, bur­gers en alle anderen die zich door het thema aan­ge­spro­ken voelen.

Pro­gram­ma:

 • Ontvangst en registratie
 • Opening door dagvoor­zit­ter (Hans van den Heuvel)
 • Ferdinand Grapperhaus, mana­ging partner Allen & Overy en auteur van “Rafels aan de rechts­staat” (Prometheus, 2017), over
  “Rechts­staat en over­heid in een vernieuwde samen­le­ving”
 • Debat
 • Koffie /thee
 • Maurice Essers, advocaat en se­cre­ta­ris van CSLK over
  “Een eco­no­mische marktor­dening geïnspireerd door de sociale leer”
 • Danielle Woesten­berg, se­cre­ta­ris Inter­ker­ke­lijk Contact in Over­heids­zaken over
  “De rol van de kerk in een tijd van een terug­tre­dende over­heid”
 • Vragen
 • Afslui­ting en borrel

Prak­tische gegevens:

 • Wanneer: vrij­dag­mid­dag 12 mei 2017, om 14:00 uur
 • Plaats: Klooster­kerk in Den Haag
 • Adres: Lange Voorhout 4, Den Haag
 • Toegang: € 5 (gratis voor deel­ne­mers jon­ger dan 30 jaar)
 • Aanmel­den op info@cslk.nl