Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gezamenlijk verantwoordelijk voor het algemeen welzijn

Brief van de bisschoppen bgv de Tweede Kamer verkiezingen

gepubliceerd: donderdag, 2 maart 2017
Gezamenlijk verantwoordelijk voor het algemeen welzijn

De Neder­landse bis­schop­pen moe­digen in een ge­za­men­lijke brief ie­der­een aan op 15 maart aanstaande te gaan stemmen. “Stemmen is een recht en een voor­recht omdat we leven in een democra­tische samen­le­ving. Maar het is ook een plicht om zodoende een bijdrage te leveren aan het alge­meen wel­zijn. Bij verkie­zingen kunnen we dui­de­lijk maken wat we voor de mens en onze samen­le­ving willen”, schrijven de bis­schop­pen.

De brief is vandaag verspreid in de media en ge­pu­bli­ceerd op de web­si­te van het Se­cre­ta­riaat van het Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap (SRKK) www.rkkerk.nl. De bis­schop­pen willen in dit schrijven enkele gedachten mee­ge­ven die voor een verant­woorde omgang met het stem­recht van belang zijn. Ze putten daarbij uit de rooms-katho­lie­ke bronnen en citeren onder anderen paus Fran­cis­cus, die over het kiezen tussen ver­schil­lende partijen heeft gezegd: “Bestu­deer de voor­stel­len goed, bid en kies volgens je geweten.”

Bij de keuze voor een partij is het volgens de bis­schop­pen van fun­da­men­teel belang om de vraag te stellen in hoeverre partijen bijdragen aan het alge­meen wel­zijn. De bis­schop­pen noemen daarbij be­lang­rijke on­der­wer­pen uit het katho­liek sociaal denken: “Staan zij voor de bescher­ming van het leven vanaf de bevruch­ting tot het na­tuur­lijk levens­ein­de, onder­steunen zij gezins­vor­ming, man­tel­zorg, vrij­wil­li­gers­werk en de opvang van mi­gran­ten? Aan de compassie met de armen van deze wereld is niet alleen voldaan door vluch­te­lingen op te nemen. Welke andere ini­tia­tie­ven staan partijen voor om de soli­da­ri­teit met de lijden­den van deze wereld gestalte te geven? Staan zij pal voor de gods­dienst­vrij­heid, armoede­be­strij­ding, toegang tot goed onder­wijs, kwali­teit van de zorg, correcte omgang met dieren, vei­lig­heid, duur­zaam­heid en ont­wik­ke­lingssamen­wer­king?”

“Politici moeten niet appelleren aan angst”, aldus de bis­schop­pen, die zich daar­mee uit­spre­ken tegen een mentali­teit van ieder voor zich en eigen­be­lang. Ze roepen daar­en­te­gen op tot zorg voor elkaar, soli­da­ri­teit en verbin­ding. “Door het uit­bren­gen van onze stem kunnen we een bijdrage leveren aan het alge­meen wel­zijn”, schrijven de bis­schop­pen.