Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bijeenkomst over bisschop Aengenent

Wie was deze sociale bisschop?

gepubliceerd: zondag, 2 oktober 2016
Bijeenkomst over bisschop Aengenent

De Vrien­den­kring van de Ka­the­drale Basiliek St. Bavo te Haar­lem or­ga­ni­seert in samen­wer­king met het CSLK een vrij toe­gan­ke­lijke bij­een­komst op woens­dag­avond 12 ok­to­ber 2016.

Onder de titel ”De toren­bouwer stond met zijn voeten op de grond” besteedt dr. mult. Erik Sengers, werk­zaam voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, aan­dacht aan de 'sociale bis­schop’ Aengenent en zijn pro­gram­ma voor de Sint Bavo ka­the­draal. Op 22 no­vem­ber 1928 legde deze bis­schop Aengenent de hoeksteen van de ‘vrouwentoren’ van de ka­the­draal. Daar­mee luidde hij de laatste fase in waarin de ka­the­draal in zijn hui­dige vorm werd afge­bouwd. Zijn hele leven was hij betrokken bij de bouw ervan. Wie was deze ‘sociale bis­schop’ en vin­den we iets van zijn inzet voor de sociale kwestie terug in het bouw­pro­gramma? In de lezing zal leven en werk van deze enigszins vergeten maar voor de Haar­lemse Kerk niet onbe­lang­rijke bis­schop wor­den voor­ge­steld.

Erik Sengers is werk­zaam bij de Dienst Caritas van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Hij is diaken van het bisdom en docent op ver­schil­lende hoge­scho­len en semi­na­ries. In 2016 publi­ceerde hij zijn boek over Mgr. Aengenent, dat werd geac­cep­teerd als proef­schrift aan de Uni­ver­si­teit van Tilburg. Op deze avond is het boek bij de auteur te be­stel­len. De netto opbrengst is voor de res­tau­ra­tie.


Na de pauze zal Rens Tienstra, de nieuwe tweede dirigent van het Ka­the­drale Koor, enkele Gre­go­ri­aanse gezangen uit­voeren afkoms­tig uit de vespers van lokale heiligen.

Rens Tienstra kwam via meer­dere wegen in aanra­king met de kerk­mu­ziek - in het bij­zon­der het gre­go­ri­aans. Na een drie­ja­rige studie van het gre­go­ri­aans zette hij deze studie voort aan het Ko­nin­klijk Conservatorium van Den Haag. In 2013 stu­deerde hij af als Master of Music in Compositie met een onder­zoek naar de raak­vlakken tussen Gre­go­ri­aans en heden­daag­se compositie.

Plaats van deze bij­een­komst is de bis­schop­pe­lijke sacristie van de Haar­lemse ka­the­draal aan de Leidse­vaart. De lezing start 20:00 uur en ein­digt tegen 22:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. Ingang via de tuin aan het Emma­plein. Aanmel­den via email­a­dres vrien­den@rkbavo.nl.