Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

29 april 2016 jubileumbijeenkomst Rerum novarum

Encycliek voor een menswaardige toekomst van economie en arbeid

gepubliceerd: woensdag, 10 februari 2016
29 april 2016 jubileumbijeenkomst Rerum novarum

De en­cy­cliek Rerum novarum van paus Leo XIII verscheen 125 jaar gele­den in 1891. Met deze en­cy­cliek rea­geerde de paus op de ver­an­de­ringen in samen­le­ving, poli­tiek en economie: de opkomst van het vrije kapitalisme zorgde voor grote onge­lijk­heid tussen sociale klassen en voor zeer slechte leef- en werk-omstan­dig­he­den van de arbei­ders.

De Paus formuleerde als oplos­sing voor deze sociale kwestie een mid­denweg. Eigendom was toe­ge­staan, maar mocht niet exclusief voor een bepaalde groep ter beschik­king blijven. Arbei­ders mochten zich verenigen in vakbon­den om te ijveren voor hun rechten, en de over­heid moest die rechten be­scher­men. Deze en­cy­cliek baande de weg voor de bijdrage van de katho­lie­ken aan de opbouw van en goede en recht­vaar­dige samen­le­ving.

Om het ver­schij­nen van deze en­cy­cliek te her­denken wordt op 29 april een jubileum­bij­een­komst geor­ga­ni­seerd in het Catha­rij­neconvent te Utrecht. Wat is de actuali­teit van deze en­cy­cliek voor de hui­dige sociale kwestie? Want ook nu zorgen ver­an­de­ringen in poli­tiek, samen­le­ving en economie voor onrecht­vaar­dige ver­de­ling van de wel­vaart in de samen­le­ving en voor onzekere, kwets­ba­re eco­no­mische posities. De over­heid trekt zich ver­der terug, de bescher­ming van werken­den en werkzoeken­den neemt af, en privaat vermogen wordt steeds meer ge­con­cen­treerd.

Wat heeft het sociale ge­dach­te­goed van de katho­lie­ke kerk hierover te zeggen? Over deze vraag is een essay­wed­strijd geor­ga­ni­seerd voor stu­den­ten. Op de prijswinnende essays zal wor­den gerea­geerd door mensen die mede beslissen over het hui­dige beleid.

Pro­gram­ma

13.00 uur - Ontvangst en registratie
13.30 uur - Pre­sen­ta­tie van het winnende essay
14.00 uur - Reactie Harry van de Kraats
14.30 uur - Pauze
14.45 uur - Reactie Patrick Fey
15.15 uur - Reactie Ronald Jeurissen
15.45 uur - Plenaire dis­cus­sie
16.15 uur - Overhan­diging prijzen door Mgr. Punt, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam
17.00 uur - Slui­ting

Personalia

  • Drs. Patrick Fey is voor­zit­ter van CNV over­heid & publieke diensten
  • Prof. dr. Ronald Jeurissen is hoog­le­raar business ethics aan Nyenrode Uni­ver­si­teit
  • Mr. Harry van de Kraats is directeur van het Alge­meen Werk­ge­versverbond Neder­land

Prak­tische gegevens

  • Wanneer: Vrij­dag 29 april 2016
  • Plaats: Auditorium Museum Catha­rij­neconvent
  • Adres: Lange Nieuw­straat 38, Utrecht
  • Toegang: gratis, met verzoek om een bijdrage voor de kosten
  • Graag aanmel­den op www.socires.nl/rerumnovarum