Op Hemelvaartsdag 2016 is het 125 jaar geleden dat Rerum Novarum verscheen. Dit schrijven van de toenmalige Paus Leo XIII betekende een revolutie in kerk en samenleving. In het licht van de schrijnende misstanden die de industriële revolutie had veroorzaakt, pleitte hij voor vakbonden die konden opkomen voor de rechten van de arbeiders en voor een ingrijpen van de staat om de sociale gerechtigheid te bewaren. Zijn brief leidde tot een sterke betrokkenheid van de katholieken bij de sociale kwestie door het oprichten van sociale organisaties en door politieke actie. Welke betekenis kan Rerum Novarum en de traditie van de katholieke sociale leer op het gebied van arbeid en economie hebben voor vandaag? Dit is het onderwerp van een essaywedstrijd georganiseerd door het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk."> Op Hemelvaartsdag 2016 is het 125 jaar geleden dat Rerum Novarum verscheen. Dit schrijven van de toenmalige Paus Leo XIII betekende een revolutie in kerk en samenleving. In het licht van de schrijnende misstanden die de industriële revolutie had veroorzaakt, pleitte hij voor vakbonden die konden opkomen voor de rechten van de arbeiders en voor een ingrijpen van de staat om de sociale gerechtigheid te bewaren. Zijn brief leidde tot een sterke betrokkenheid van de katholieken bij de sociale kwestie door het oprichten van sociale organisaties en door politieke actie. Welke betekenis kan Rerum Novarum en de traditie van de katholieke sociale leer op het gebied van arbeid en economie hebben voor vandaag? Dit is het onderwerp van een essaywedstrijd georganiseerd door het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk." /> CSLK - Nieuws

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Essaywedstrijd voor studerenden

Waardige arbeidsverhoudingen in christelijk perspectief

gepubliceerd: woensdag, 23 september 2015
Essaywedstrijd voor studerenden

De manier waarop mensen voor­zien in inkomen door arbeid, zal in de toe­komst sterk gaan ver­an­de­ren. Steeds min­der mensen zullen in loon­dienst komen te werken, en meer zullen op projectbasis als zelf­stan­dige werken. Vele be­roe­pen in het mid­den­kader wor­den ver­vangen door com­puters en robots. Door de mondialise­ring zullen werkzaam­he­den in toe­ne­mende mate in het bui­ten­land of door hierheen ko­men­de arbeids­krachten kunnen gebeuren. De soli­da­ri­teit onder werknemers neemt af, waardoor col­lec­tieve afspraken met werk­ge­vers aan belang inboeten, en de basis voor een sociale ver­zor­gings­staat gerin­ger wordt. De druk op de inko­mens neemt toe als reactie op de inter­na­tio­nale concurrentie, waardoor het moei­lijker wordt om van een inkomen te leven.

Welke bete­ke­nis kunnen we gezien deze uit­dagingen vanuit chris­te­lijk per­spec­tief geven aan de bete­ke­nis van ‘werk’ in de samen­le­ving? In het chris­te­lijk geloof is werk ener­zijds een middel om te voor­zien in de basis­be­hoef­ten van het men­se­lijk leven: zon­der werk en de vruchten daar­van kunnen we niet bestaan. Maar werk is ook een middel om als mens en als men­se­lijke samen­le­ving vooruit te komen: door het samen­wer­ken met anderen kunnen we onze vaar­dig­he­den ont­wik­ke­len en door anderen laten aanvullen. Tenslotte is werk ook een middel om bij te dragen aan het alge­meen goed, het wel­zijn van allen, door producten te produceren die we met elkaar nodig hebben en die onder elkaar te ver­de­len.

 

Op Hemel­vaarts­dag 2016 is het 125 jaar gele­den dat Rerum Novarum verscheen. Dit schrijven van de toen­ma­lige Paus Leo XIII betekende een revolutie in kerk en samen­le­ving. In het licht van de schrijnende misstan­den die de industriële revolutie had veroor­zaakt, pleitte hij voor vakbon­den die kon­den opkomen voor de rechten van de arbei­ders en voor een ingrijpen van de staat om de sociale ge­rech­tig­heid te bewaren. Zijn brief leidde tot een sterke be­trok­ken­heid van de katholieken bij de sociale kwestie door het oprichten van sociale organi­sa­ties en door poli­tieke actie. Welke bete­ke­nis kan Rerum Novarum en de traditie van de katho­lie­ke sociale leer op het gebied van arbeid en economie hebben voor vandaag?

 

Dit is het on­der­werp van een essay­wed­strijd geor­ga­ni­seerd door het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk. We nodigen stu­den­ten en pas af­ge­stu­deer­den aan Neder­landse Hoge­scho­len en Uni­ver­si­teiten tot een leef­tijd van 25 jaar uit om hun gedachten hierover op papier te zetten. De omvang van het stuk is maximaal 3.000 woor­den inclusief re­fe­ren­ties. Inleverdatum is 1 april 2016. Er wordt één eerste prijs van € 500,- ver­ge­ven en vijf tweede prijzen van elk € 100,-. De zes prijswin­naars wor­den uit­ge­no­digd voor een masterclass op 29 april 2016 als het CSLK de publi­ca­tie van Rerum Novarum her­denkt met een publieks­sym­po­sium. De win­naar mag zijn essay presen­te­ren tij­dens dit publieks­sym­po­sium. De winnende essays wor­den ge­pu­bli­ceerd in de serie Publi­ca­ties van het CSLK. De jury bestaat uit het bestuur van het CSLK en de prijs wordt uit­gereikt door Mgr. Dr. J. Punt, bis­schop van Haarlem-Am­ster­dam. Aanmel­den bij info@cslk.nl.