Op 18 juni is in het Vaticaan de nieuwe encycliek van paus Franciscus over het milieu gepresenteerd. De titel ‘Geprezen zijt Gij’, verwijst naar het Zonnelied, dat in 1225 door de heilige Franciscus van Assisi (1182-1226) werd geschreven. De paus pleit voor een integrale ecologie, waarin zorg voor de schepping verbonden is met zorg voor de armen die lijden onder de consequenties van verspilling. Maar respect voor de schepping gaat ook over de ontwikkeling van wie en hoe we zijn als mens."> Op 18 juni is in het Vaticaan de nieuwe encycliek van paus Franciscus over het milieu gepresenteerd. De titel ‘Geprezen zijt Gij’, verwijst naar het Zonnelied, dat in 1225 door de heilige Franciscus van Assisi (1182-1226) werd geschreven. De paus pleit voor een integrale ecologie, waarin zorg voor de schepping verbonden is met zorg voor de armen die lijden onder de consequenties van verspilling. Maar respect voor de schepping gaat ook over de ontwikkeling van wie en hoe we zijn als mens." /> CSLK - Nieuws

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Sociale encycliek Laudato Si over het klimaat

Paus Franciscus roept in encycliek op tot integrale ecologie

gepubliceerd: zondag, 21 juni 2015
Sociale encycliek Laudato Si over het klimaat

Op 18 juni is in het Vati­caan de nieuwe en­cy­cliek van paus Fran­cis­cus over het milieu ge­pre­sen­teerd. De titel ‘Geprezen zijt Gij’, ver­wijst naar het Zonne­lied, dat in 1225 door de heilige Fran­cis­cus van Assisi (1182-1226) werd ge­schre­ven. De paus pleit voor een in­te­grale eco­lo­gie, waarin zorg voor de schep­ping verbon­den is met zorg voor de armen die lij­den onder de con­se­quenties van verspilling. Maar respect voor de schep­ping gaat ook over de ont­wik­ke­ling van wie en hoe we zijn als mens.

De datum van ver­schij­ning van ‘Geprezen zijt Gij’ ligt niet geheel toevallig vlak voor enkele be­lang­rijke top­con­fe­ren­ties over duur­zaam­heid. Van 25 tot 27 sep­tem­ber or­ga­ni­se­ren de Verenigde Naties een top­ont­moe­ting over duurzame ont­wik­ke­ling, waarbij ook de paus zal spreken. En van 30 no­vem­ber tot en met 11 de­cem­ber 2015 vindt in Parijs de eenen­twin­tigste jaar­lijkse klimaat­con­fe­ren­tie van de Verenigde Naties plaats: de zo­ge­naamde COP21. 

In de en­cy­cliek spoort paus Fran­cis­cus ‘ie­der­een die verant­woor­de­lijk is voor eco­no­mische, poli­tieke en sociale kwesties’ en ‘alle mensen van goede wil’ aan om ‘beschermers van de schep­ping’ te zijn. De paus bena­drukt dat zorg voor de schep­ping niet alleen een poli­tieke kwestie is, maar vooral een morele kwestie. De aarde is een gave van God, een gave die gekoesterd en beschermd moet wor­den. 

Paus Fran­cis­cus schrijft over een ‘cultuur van verspilling’ die ons ongevoelig heeft gemaakt voor de verkwis­ting van grond­stof­fen. Tegen de ach­ter­grond van de armoede en hon­ger in de wereld is dit een schreeuwend onrecht. Hij heeft het over een ‘in­te­grale eco­lo­gie’ waarin zorg voor de schep­ping en zorg voor de armsten onlosmake­lijk met elkaar zijn verbon­den. Bron: www.rkkerk.nl